Treceți la conținutul principal

Licitaţii publice. Condiţia respectării unui salariu minim de către ofertanţi ilegală

O veste bună mai ales pentru companiile din Estul Europei care vor sa ofere servicii în Occident în cadrul unor contracte  publice. Aceste companii au un avantaj competitiv dat de salariile mai mici pe care le plătesc către angajaţii lor, fiind cunoscut că forţa de muncă în Estul Europei este mai ieftină decât în Vest.
Curtea de Justiţie a Uniunii Eurpene a decis ăn cazul Bundesdruckerei GmbH v. Stadt Dortmund, C-549/13 că impunerea condiţiei ca toţi angajaţii care prestează serviciul (inclusiv subcontractanţii) să fie plătiţi cu un salariu minim este ilegală deoarece încalcă principiul libertăţii de a presta servicii stipulată în art.56 din Tratatul privind funţionarea Uniunii Europene.
Deci, fie măcar ca şi subcontractanţi, firmele Est Europene au o şansă bună să participe la prestarea de servicii publice în vest.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…