Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 02.03.15-06.03.15

Financiar-fiscal

Sentinţa civilă nr. 3.277/2012 privind anulare act administrativ, În vigoare de la 03.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 03.03.2015

Anulează Normele metodologice pct. 3 alin. (71) la art. 127 din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.
Articolul 7 din Codul fiscal la care face trimitere alin. (71) al pct. 3 din Normele metodologice aveau următorul conţinut:
"(1) În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlului VI, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
[...]
2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă şi altele asemenea;
c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
d) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;
e) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit;
f) orice alte elemente care reflectă natura dependentă a activităţii.
2.2. În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază."

Hotărârea este irevocabilă prin Decizia nr. 2.168/2014 privind examinarea recursurilor împotriva Sentinţei civile nr. 3.277 din 16 mai 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, ICCJ, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 03.03.2015.

Ordinul nr. 614/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Va intra în vigoare de la 21.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 06.03.2015

În situaţia în care aplicaţiile informatice vamale de declarare a mărfurilor la import şi la export nu funcţionează, se aplică procedura alternativă utilizând formularele declaraţiei vamale menţionate în prezentele instrucţiuni.

Ordinul nr. 580/2015 privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 03.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 03.03.2015

Proprietate imobiliară

Ordinul nr. 11/2015 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, Va intra în vigoare de la 03.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 03.03.2015

Proceduri judiciare

Decizia nr. 3/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală privind admiterea în principiu a contestaţiei în anulare referitor la participarea procurorului la desfăşurarea acestei proceduri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 02.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 02.03.2015.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală stabileşte că: Admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare se examinează în cameră de consiliu, fără citarea părţilor, cu participarea procurorului.

Decizia nr. 4/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă, în cursul urmăririi penale, competenţa de a dispune asupra unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial revine judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura sau, dimpotrivă, procurorului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 05.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 05.03.2015

În cursul urmăririi penale, competenţa de a dispune impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial revine procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

Decizia nr. 2/2015 privind examinarea sesizării formulate la Curtea de Apel Timişoara - Secţia penală prin care solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili care este calea de atac legală în urma desfiinţării deciziei date în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 din Codul de procedură penală (revizuirea în cazul hotărârilor CEDO), în condiţiile în care cauza a parcurs trei grade de jurisdicţie (primă instanţă, apel şi recurs), în ultimă instanţă soluţionându-se recursul procurorului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 06.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 06.03.2015.


Stabileşte că, în urma desfiinţării deciziei date în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 din Codul de procedură penală, în condiţiile în care cauza a parcurs trei grade de jurisdicţie (primă instanţă, apel şi recurs), în ultimă instanţă soluţionându-se recursul procurorului, calea de atac este recursul în forma şi reglementarea prevăzută de lege la data judecării recursului iniţial.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…