Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 23.02.15-27.02.15

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 01.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 24.02.2015

Persoanele care până acum conduceau contabilitatea în partidă simplă au opţiunea dea trece la contabilitate în partidă dublă dacă doresc acest lucru.
Formularele contabile enumerate în ordin şi care sunt obligatorii.
·         Registrul-jurnal de incasari si plati;
·         Registrul-inventar;
·         Fisa mijlocului fix;
·         Factura;
·         Aviz de insotire a marfii;
·         Lista de inventariere;
·         Chitanta;
·         Chitanta pentru operatiuni;
·         Dispozitia de plata/incasare catre casierie;
·         Statul de salarii.
Registrul de încasări şi plăţi ca şi registrul inventar nu mai trebuie să fie vizate de organele fiscale.
Registrul inventar se poate completa prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate după natura lor.
Documentele justificative contabile trebuie să cuprindă următoarele elemente:
·         denumirea documentului;
·         denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei care intocmeste documentul;
·         numarul documentului si data intocmirii acestuia;
·         codul de inregistrare fiscala (cand este cazul);
·         mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
·         continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
·         datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate; numele, prenumele si semnatura persoanei care a intocmit documentul, dupa caz;
·         alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.

Ordinul nr. 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 27.02.2015, în vigoare de la 1 martie 2015.

Unităţile economice care nu respectă obligaţia de folosi casele de marcat li se suspenda funcţionarea şi vor fi sigilate, conform acestei proceduri.

Ordinul nr. 141/2256/1569/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", Ministerul Finanţelor Publice - MFP, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV, Ministerul Sănătăţii – MS, În vigoare de la 24.02.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 24.02.2015.

Ordinul nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 23.02.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 23.02.2015

Ordinul nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 23.02.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 23.02.2015

Ordinul nr. 410/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 23.02.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 23.02.2015.

Formularul (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care au deţinut licenţa, în situaţia persoanelor impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie, după caz.

Muncă, protecţie socială, calificări

Decizia nr. 8/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii, republicat), raportat la prevederile art. 76 lit. b) din acelaşi act normativ, respectiv dacă nerespectarea de către angajator a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, constituie un motiv de nulitate a măsurii de concediere şi a deciziei de concediere şi care sunt condiţiile în care intervine nulitatea deciziei de concediere şi a măsurii concedierii pentru omisiunea de a indica în cuprinsul deciziei durata preavizului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 24.02.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 24.02.2015

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din acelaşi cod, neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsă în contractele colective sau individuale de muncă, dacă aceasta este mai favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a măsurii de concediere şi a deciziei de concediere.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 76 lit. b) din Codul muncii, raportat la dispoziţiile art. 78 din acelaşi cod, lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a menţiunii privind durata preavizului acordat salariatului nu este sancţionată cu nulitatea deciziei şi a măsurii concedierii atunci când angajatorul face dovada că i-a acordat salariatului preavizul cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii sau cu durata prevăzută în contractele colective sau individuale de muncă, în ipoteza în care aceasta este mai favorabilă angajatului.

Protecţia consumatorilor

Decizia nr. 160/2015 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM, În vigoare de la 01.03.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 26.02.2015

Printre alte facilităţi, utilizatorii de comunicaţii prin telefonie trebuie să se bucure de următoarele facilităţi:
·         pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi auditive şi/sau de vorbire, pachete care să conţină cel puţin trafic lunar nelimitat la internet fix, la o viteză maximă de transfer a datelor pentru descărcare de cel puţin 30 Mbps sau, acolo unde nu este tehnic posibil, viteza maximă oferită comercial utilizatorilor persoane fizice, contra unui tarif recomandat de maximum 7 euro/lună, inclusiv TVA;
·         pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi vizuale, pachete care să conţină cel puţin 350 de minute lunare naţionale contra unui tarif recomandat de maximum 3 euro/lună, inclusiv TVA, şi, la cererea utilizatorului, trafic lunar nelimitat la internet fix contra unui tarif recomandat de maximum 7 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de maximum 10 euro/lună, inclusiv TVA.
·         pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi auditive şi/sau de vorbire, pachete care să conţină cel puţin posibilitatea utilizării unui număr nelimitat de SMS-uri lunar, utilizabile în reţeaua proprie, precum şi minimum 150 SMS-uri naţionale lunar contra unui tarif recomandat de maximum 4 euro/lună, inclusiv TVA, şi, la cererea utilizatorului, trafic naţional lunar la internet mobil de minimum 300 MB, la o viteză maximă de transfer al datelor pentru descărcare de cel puţin 2 Mbps, contra unui tarif recomandat de maximum 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de maximum 6 euro/lună, inclusiv TVA;
·         pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi vizuale, pachete care să conţină cel puţin 300 de minute naţionale lunar contra unui tarif recomandat de maximum 2 euro/lună, inclusiv TVA, şi, la cererea utilizatorului, trafic naţional lunar la internet mobil de minimum 300 MB, la o viteză maximă de transfer al datelor pentru descărcare de cel puţin 2 Mbps, contra unui tarif recomandat de maximum 2 euro/lună, inclusiv TVA, tariful total recomandat al pachetului fiind de maximum 4 euro/lună, inclusiv TVA.

Facilităţile vor fi implementate într-un termen de 6-8 luni d ela data intrării în vigoare a acestei norme.

Decizia nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM, În vigoare de la 27.02.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 27.02.2015

Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a publica în cadrul secţiunii sau, după caz, secţiunilor dedicate planurilor tarifare de pe propria pagină de internet toate planurile tarifare existente în oferta comercială care pot fi contractate de utilizatorii finali.
Pentru fiecare plan tarifar publicat pe pagina proprie de internet vor fi puse la dispoziţia publicului, la prima accesare şi în cadrul primei descrieri a planului tarifar respectiv, următoarele informaţii:

a) denumirea şi caracteristicile fiecărui plan tarifar, cu menţionarea cel puţin a serviciilor de comunicaţii electronice şi a creditului sau a resurselor (minute, SMS-uri, volum de trafic etc.) incluse în planul tarifar respectiv, precum şi a echipamentului inclus, dacă este cazul; extraopţiunile, bonusurile şi discounturile incluse în acel plan tarifar, dacă este cazul;
b) contravaloarea planului tarifar, intervalul de tarifare, precum şi, dacă este cazul, preţul care trebuie plătit pentru echipamentul inclus în pachet şi/sau tariful de închiriere a echipamentului;
c) în cazul serviciilor de acces la internet, valoarea maximă a vitezei de download şi de upload, precum şi valoarea vitezei minime garantate, dacă o astfel de viteză este oferită; în cazul în care viteza minimă nu este garantată, se va preciza acest lucru;
d) informaţii privind existenţa anumitor praguri stabilite de furnizor dincolo de care este limitată sau condiţionată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final, precum şi consecinţele depăşirii acestor limite, dacă este cazul;
e) precizarea dacă există limitări, blocări sau tratamente preferenţiale aplicate anumitor tipuri de trafic sau accesului ori utilizării anumitor servicii, aplicaţii sau conţinut, acolo unde astfel de practici sunt permise de lege; în cazul în care există astfel de practici, un link direct, cu o denumire sugestivă, către informaţiile respective;
f) durata contractuală sau, după caz, variantele de durate minime contractuale propuse pentru planul tarifar descris, cu trimitere la detaliile referitoare la diferenţele de ofertă pentru fiecare variantă de perioadă minimă, dacă este cazul; dacă nu există o durată minimă, se va preciza acest lucru.

Furnizorii au obligaţia de a crea şi de a menţine pe propria pagină de internet o secţiune dedicată, care să cuprindă următoarele informaţii:
a) descrierea detaliată a procedurilor de măsurare şi gestionare a traficului utilizate cu caracter temporar şi/sau permanent, pentru a evita congestionarea unor segmente de reţea sau utilizarea acestora la capacitate maximă, a impactului acestor proceduri şi/ori limitări asupra calităţii serviciului;
b) politica de utilizare a serviciilor, dacă este cazul.

Piaţa de capital

Regulamentul nr. 1/2015 privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 25.02.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 142 din 25.02.2015

În cazul unui contract de fiducie prin care se transferă fiduciarului în masa patrimonială fiduciară drepturi aferente unor acţiuni, fiduciarul este înregistrat ca acţionar de la data transferului acţiunilor în contul său de valori mobiliare afectat fiduciei deschis la depozitarul central.

Proceduri judiciare

Decizia nr. 7/2014 privind sesizarea asupra existenţei unei jurisprudenţe neunitare în privinţa problemei de drept referitoare la posibilitatea părţii în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru de a supune controlului, în căile de atac de reformare, critici care să vizeze existenţa obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, decurgând din aprecierea caracterului timbrabil al cererii de chemare în judecată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 24.02.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 24.02.2015


În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, partea în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru poate formula critici care să vizeze caracterul timbrabil al cererii de chemare în judecată exclusiv în cadrul cererii de reexaminare, neputând supune astfel de critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua