Treceți la conținutul principal

Drepturile radiodifuzorilor raportat la online

Curtea de Justiţie a Uniunii Europne în cazul C‑279/13, C More Entertainment vs. Sandberg, a avut ocazia să lămurească câtva aspecte privind drepturile radiodifuzotilor în raport cu utilizarea transmisiilor lor în mediul internetului.

Cazul a venit prin intermediul unei întrebări preliminare unde o persoană particulară a postat pe site-ul său un link care făcea să fie depăşite măsurile de securitate ale unei trasnmisii online a unor meciuri de hockey ale unui radidifuzor, care făcuse acestea transmisii disponibile online doar contra cost.

Instanţa suedeză a fost curioasă să cunoască în ce măsură drepturile recunoscute de legislaţia suedeză sunt compatibile cu art. 3 pct.2 lit.d din Directiva 29/2001, directivă care recunoaşte radiodifuzorilor doar un drept în ceea ce priveşte fixările programelor lor, indiferent că aceste programe fixate (înregistrate) sunt transmise prin fir sau prin aer, inclusiv prin cablu ori satelit.

Evident că un streaming online nu este o fxare, şi prin urmare protecţia conferită de legislaţia suedeză, care excedea acestui paragraf din Directiva 29/2001 oferind o protecţie mai complexă radiodifuzorilor, punea probleme de compatibilitate cu Directiva 29/2001.

Curtea Europeană începe prin a face o foarte importantă precizare. Articolul 3 din Directiva 29/2001 se referă la dreptul de comunicare publică, care include şi dreptul de a face accesibil publicului.

Dreptul de comunicare publică în cazul trasnmisiilor online se referă exclusiv la transmisii on-demand, pentru că numai acelea corespund definiţiei din Directivă şi anume că dreptul de comunicare publică prin fir sau fără fir presupune că publicul alege momentul şi locul când şi de unde sunt accesate. Streaming-ul live nu corespunde noţiunii de comunicare publică deaorece publicul nu poate alege momentul accesării.

Dincolo de această precizare foarte importantă, Curtea stabileşte că în materia drepturilor de autor, normele europene reprezintă un minim reglementat în scopul asigurării funcţionării pieţei Uniunii Europene. Statele au un larg spaţiu de reglementare în care pot decide cum să reglementeze drepturile de autor şi drepturile conexe acestora, şi prin urmare o reglementare care dispune în plus faţă de art. 3 pct.2 lit.d din Directiva 29/2001, nu este contrară dispoziţiilor Directivei.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…