Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 04.05.15-08.05.15

by Ilham Rahmansyah, https://unsplash.com/Muncă, protecţie socială, calificări

Legea nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Parlamentul României, În vigoare de la 11.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 08.05.2015

Art. 137.
„(1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica."

Diverse

Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – ANPC, În vigoare de la 05.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 05.05.2015

Proceduri judiciare

Decizia nr. 136/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Curtea Constituţională, În vigoare de la 08.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 08.05.2015

„Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de CET Govora - S.A. din Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 2.487/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin care se stabileşte un termen pentru atacarea în contencios administrativ a actelor administrative cu caracter normativ emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în exercitarea atribuţiilor sale, sunt neconstituţionale.”
„Analizând dispoziţiile art. 1 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, Curtea reţine că Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este o autoritate administrativă autonomă, ale cărei reglementări se materializează în ordine, decizii sau avize. Potrivit art. 5 alin. (5) din aceasta, "În exercitarea atribuţiilor de reglementare, reglementările de interes general se aprobă prin ordine ale ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", iar alin. (7) al aceluiaşi articol prevede că "Ordinele şi deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate."

Curtea constată că textul mai sus redat, ce constituie obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, nu face distincţie între actele administrative cu caracter individual sau cu caracter normativ, ambele categorii de acte fiind supuse aceluiaşi termen de decădere de 30 de zile pentru a putea fi atacate pe calea contenciosului administrativ. Curtea constată că, dacă în acest interval de timp nu au fost contestate, actele administrative cu caracter individual emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor putea fi contestate pe cale incidentală, fără o limitare în timp, prin intermediul excepţiei de nelegalitate, astfel cum prevede legea generală în materia contenciosului administrativ. În schimb, actele administrative cu caracter normativ vor scăpa controlului judecătoresc, întrucât, după expirarea termenului de 30 de zile, împotriva acestora nu se va mai putea exercita nicio acţiune directă, deoarece, în virtutea principiului specialia generalibus derogant, nu pot fi aplicate prevederile legii generale în condiţiile existenţei unei legi speciale care fixează expres un anumit termen. De asemenea, aşa cum s-a arătat, acest tip de acte nu pot face obiectul unei excepţii de nelegalitate, aceasta fiind o modalitate de contestare specifică actelor administrative cu caracter individual. În consecinţă, ordinele şi deciziile emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, acte administrative unilaterale cu caracter normativ, ar beneficia de prezumţia absolută de legalitate după 30 de zile de la publicare, dacă în acest interval niciun operator economic nu ar introduce în faţa Curţii de Apel Bucureşti o acţiune în contencios administrativ în vederea verificării legalităţii acestora pe calea principală a acţiunii în anulare.”

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…