Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 11.05.15-22.05.15


By Ksenia Kudelkina, https://unsplash.com/
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 1065/2015 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 12.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 321 din 12.05.2015

Până la data de 31 decembrie 2015, birourile vamale verifică autorizaţiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire, emise anterior intrării în vigoare a prezentelor norme, în ceea ce priveşte categoriile de mărfuri pentru care se aplică procedurile simplificate de vămuire, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească titularii autorizaţiilor care au obţinut scutire de la transmiterea notificării de sosire."

Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare din 06.05.2015, Procedura din 06.05.2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 14.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 14.05.2015

Solicitanţii vor depune la autoritatea sau instituţia publică ce nu a realizat prestaţia solicitată ori la care au efectuat o plată în plus faţă de obligaţia legală o cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit, pentru care nu există obligaţia de declarare.
Cererea de restituire va fi însoţită de copii ale documentelor de plată ale solicitanţilor şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) denumirea solicitantului;
b) codul de înregistrare fiscală;
c) domiciliul fiscal al solicitantului;
d) suma şi natura creanţei solicitate la restituire;
e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
g) datele de identificare ale organului fiscal în a cărui administrare se află acesta;
h) motivul pentru care se solicită restituirea taxei, temeiul legal al solicitării şi documente justificative, dacă este cazul.

Instrucţiunea nr. 1/2015 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 19.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 19.05.2015

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare/contrapărţi centrale, operatorii de piaţă/sistem şi Fondul de Compensare a Investitorilor, denumite în continuare entităţi, vor ţine evidenţa contabilă în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, adoptate potrivit procedurii prevăzute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.

Ordinul nr. 564/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 20.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 19.05.2015

Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală din 12.05.2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 20.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 19.05.2015

Procedura stabileşte etapele şi regulile pentru solicitarea şi primirea de către direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordinul nr. 572/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 22.05.2015.

Diverse

Procedura privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001 din 29.04.2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, În vigoare de la 18.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 18.05.2015

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Parlamentul României, În vigoare de la 23.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 20.05.2015

Legea nr. 114/2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, Parlamentul României, În vigoare de la 23.05.2015,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 20.05.2015

Partidelor se pot înfiinţa cu doar 3 membri fondatori.

Proceduri-judiciare

Decizia nr. 336/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 19.05.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 19.05.2015.

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Săvel Viorel Botezatu în Dosarul nr. 681/86/2015 al Tribunalului Suceava - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care nerespectarea termenului "cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive" atrage incidenţa art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală.

„Pe de altă parte, Curtea reţine că, în situaţia în care procurorul depune propunerea de prelungire a arestării preventive la instanţă cu mai puţin de 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia, intervalul de timp astfel rămas este insuficient pentru studierea de către judecător a cauzei, pentru derularea şedinţei şi pentru soluţionarea propunerii în raport cu dispoziţiile referitoare la înfăptuirea justiţiei, cuprinse în art. 124 din Legea fundamentală. Or, Curtea reţine că raţiunea termenului reglementat de art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală este şi aceea de a da posibilitatea judecătorului să cunoască dosarul cauzei pentru a putea delibera şi dispune în cunoştinţă de cauză cu privire la cererea de prelungire a măsurii privative de libertate, astfel încât să fie înlăturat arbitrariul din soluţia sa. Aşa încât, în lipsa unui termen îndestulător în care să studieze propunerea de arestare preventivă, instanţa ar putea pronunţa o soluţie ce nu s-ar baza pe cunoaşterea amănunţită a cauzei, garantarea dreptului la apărare al inculpatului arestat impunând să nu existe nici măcar o aparenţă de arbitrar în modul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune cu privire la prelungirea duratei măsurii privative de libertate. De altfel, Curtea reţine că în Hotărârea din 19 octombrie 2004, pronunţată în Cauza Makhfi împotriva Franţei, paragraful 40, precitată, instanţa europeană de contencios al drepturilor omului a statuat că este crucial ca judecătorul să beneficieze de deplină capacitate de concentrare şi atenţie pentru a putea urmări dezbaterile şi pentru a dispune o soluţie lămuritoare.
47. Aşadar, Curtea reţine că în această materie dreptul la apărare, prin importanţa pe care o are, excedează sferei intereselor inculpatului, interesând întreg procesul penal şi activitatea judiciară în general. În acest context, Curtea reţine şi cele statuate de Curtea Constituţională Federală a Germaniei în Decizia 2BvR 2292/00 din 15 mai 2002. Astfel, această instanţă constituţională a statuat faptul că, "Pentru cea mai gravă formă de imixtiune în dreptul persoanei la libertate, privarea de libertate, se prevede condiţia existenţei unei legi (formale), precum şi competenţa exclusivă, procesuală, a instanţei, aceasta nefiind la discreţia legiuitorului. Competenţa exclusivă a instanţei serveşte asigurării accentuate a dreptului fundamental. Toate organele de stat sunt obligate să asigure condiţiile pentru ca această competenţă exclusivă să fie practic efectivă. Prin urmare, statul are obligaţia constituţională să asigure accesul la judecătorul competent - [cel puţin în timpul zilei] - şi, astfel, de a-i face acestuia posibilă îndeplinirea, în mod adecvat, a atribuţiilor sale judecătoreşti."
48. În concluzie, având în vedere toate cele arătate, ţinând cont de faptul că raţiunea termenului de depunere a propunerii de prelungire a duratei arestării preventive este aceea de a asigura respectarea dreptului fundamental la apărare al inculpatului arestat şi de a elimina arbitrariul cât priveşte dispunerea prelungirii măsurii privative de libertate, Curtea constată că acest termen are natura juridică a unui termen peremptoriu. Aceasta este singura interpretare care poate determina compatibilitatea normelor procesual penale criticate cu dispoziţiile constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul la apărare şi cu dispoziţiile constituţionale privind înfăptuirea justiţiei.

49. Prin urmare, Curtea reţine că nerespectarea termenului de depunere a propunerii de prelungire a arestării preventive la judecătorul de drepturi şi libertăţi "cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive" este de natură să cauzeze o vătămare procesuală, concretizată în încălcarea dreptului fundamental la apărare al inculpatului arestat, aşa încât sunt incidente normele procesual penale ale art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală, sancţiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decăderea procurorului din exerciţiul dreptului de a depune propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv şi nulitatea absolută a actului făcut peste termen.”

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…