Treceți la conținutul principal

Cerere de chemare in garantie "obligatorie"

By Juan ignacio Tapia, https://unsplash.com/
Cererea de chemare în garanţie dă posibilitate părţilor dintr-un proces să cheme în acelaşi proces pe o persoană care să îi garanteze sau să-i despăgubească dacă ar pierde procesul.
Este o posibilitate de care părţile se pot folosi sau nu.
Totuşi, în câteva situaţii legea obligă practic părţile să procedeze lşa formularea unei cereri d echemare în garanţie pentru că dacă ar proceda altfel consecinţele juridice ar fi exterm d enegative.

Astfel în cazul art. 1705 NCC se prevede că cumpărătorul chemat în judecat de un terţ care pretinde drepturi asupra bunului care a făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare trebuie să cheme în garanţie pe vânzător pentru câ dacă nu ar face astfel pirde garanţia pentru evicţiune, practic vânzâtorul acelui bun este absolvit de orice responsabilitate.

La fel şi în cazul art 2310 alin. 3 NCC pentru fidejusorul care plăteşte fără a-l înţtiinţa pe debitorul principal.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…