Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 17.08.15-21.08.15


By Tatiana Lapina, https://unsplash.com/
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 2097/2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 20.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 20.08.2015

Ordonanţa nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, Guvernul României, În vigoare de la 24.08.2015,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 21.08.2015

Cererile de restituire ale contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) se soluţionează, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.

Ordonanţa va avea un impact major asupra cererilor d erestituire legate de celebra taxă auto/mediu

Ordinul nr. 2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, , Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 21.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 21.08.2015.

Agricultură, produse alimentare

Ordinul nr. 1762/2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, În vigoare de la 18.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 18.08.2015

Extras din procedură

„Documentaţia pentru înregistrarea unui produs agricol şi/sau alimentar, în vederea dobândirii protecţiei unui sistem de calitate, se transmite în format letric pe adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro
Documentaţia este însoţită de următoarele:
a) cererea de înregistrare pentru dobândirea protecţiei denumirii de origine protejată (DOP)/indicaţiei geografice protejate (IGP)/specialităţii tradiţionale garantate (STG), prevăzută în anexa nr. 1 a care face parte integrantă din prezenta procedura;
b) actul de asociere, indiferent de forma sau componenţa juridică a grupului de producători sau procesatori şi statutul; în asociaţie pot fi incluse şi organizaţii de promovare a produsului care reprezintă un interes economic al producătorilor sau procesatorilor incluşi în aceasta;
c) declaraţie pe propria răspundere că grupul reprezintă producătorii sau procesatorii din arealul geografic delimitat în caietul de sarcini;
d) caietul de sarcini care trebuie să conţină elementele prevăzute la art. 7 şi art. 19 din Regulament. În cazul sistemului din domeniul calităţii STG, caietul de sarcini trebuie să conţină elementele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare;
e) documentul unic, numai în cazul sistemelor din domeniul calităţii DOP sau IGP, care trebuie să conţină elementele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014;
f) date, înscrisuri sau alte dovezi care să evidenţieze legătura cu arealul geografic, legătura dintre zona geografică şi calitatea sau caracteristicile produsului ori o calitate specifică, reputaţia sau alte caracteristici ale produsului, din care să rezulte că produsul pentru care se solicită protecţia prezintă caracteristici din domeniul calităţii care îl diferenţiază de produsele din aceeaşi categorie obţinute în afara zonei de producţie;
g) date, înscrisuri, referinţe bibliografice sau alte dovezi din care să rezulte legătura istorică de realizare a produsului cu aria geografică;
h) date socioeconomice conţinând următoarele informaţii:
- producţia actuală;
- cantitatea estimată pe 5 ani;
- numărul clienţilor (actuali şi potenţiali) pe fiecare segment al filierei produsului (producţie, distribuţie, comercializare);
- destinaţia geografică a produsului actuală şi estimată pe 5 ani;
- situaţia economică actuală şi estimată pe 5 ani;
i) hartă color de dimensiune adecvată care să permită delimitarea precisă a zonei de producţie sau graniţele stabilite;
j) copie a contractului încheiat cu un organism privat de inspecţie şi certificare a produselor agricole şi alimentare pentru verificarea şi certificarea realităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini;
k) alte date şi informaţii din care să rezulte necesitatea dobândirii protecţiei.”

Proprietate imobiliară

Hotărârea (reparaţie echitabilă) din 3 martie 2015 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO, În vigoare de la 19.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 19.08.2015

Hotărârea prezintă importanţă deaoerece Curtea Europeană a Drepturilor Omului apreciază că atât timp cât există o hotărâre judecătorească de repunere în posesie privind un imobil naţionalizat acestea trebuie puse în executare procedurile prevăzute de Legea 165/2013 nefiind un motiv pentru a întârzia executarea acestor hotărâri. În plus hotărârea arată tendinţa Curţii de a primi mai favorabil decât în trecut cererile de despăgubiri.

Transporturi

Ordinul nr. 97/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, Ministerul Afacerilor Interne – MAI, Va intra în vigoare de la 05.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 21.08.2015

În cazul în care examinarea se desfăşoară prin susţinerea probei practice în poligon, urmată de susţinerea acesteia pe traseu, în aceeaşi zi. Candidatul care a promovat proba practică în poligon şi nu se prezintă în aceeaşi zi la proba pe traseu este declarat neprezentat, urmând să fie programat pentru o nouă probă practică.

În cazul candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare la data verificării dosarului de examen, respectiv la data susţinerii probelor de examen şi/sau al căror dosar nu conţine documentele necesare ori acestea nu mai sunt în termen de valabilitate, lucrătorii serviciilor publice comunitare vor consemna pe cererea-tip, sub semnătură, motivul refuzului înregistrării în aplicaţia informatică de examinare sau, după caz, al programării ori susţinerii probei.

Programatoarele se listează numai în ziua susţinerii probei practice, la începutul programului de lucru, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră sau caz fortuit, pe care şeful serviciului public comunitar le consemnează într-un registru special constituit. Anexa la testul de examen se listează în două exemplare. La susţinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completează de către examinator şi se semnează de către persoanele prevăzute în formular, iar unul dintre exemplare se înmânează candidatului.

Este interzisă desfăşurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenţi cel puţin doi candidaţi. În cazul în care nu se poate asigura această cerinţă, examinarea candidatului se va desfăşura în prezenţa a doi lucrători desemnaţi de şeful serviciului, făcându-se menţiuni în acest sens într-un registru special constituit.

Candidatului nu i se permite susţinerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu echipamentul spăecific necesar, urmând a fi reprogramat .

În cazul în care proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obţinut se efectuează menţiunea corespunzătoare.

Ordinul nr. 920/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, Ministerul Transporturilor – MT, Va intra în vigoare de la 20.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 21.08.2015

Comunicaţii

Decizia nr. 651/2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie, resurselor tehnice şi al portabilităţii numerelor, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM, În vigoare de la 24.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 21.08.2015

Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate prin licenţă unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului poate fi transferat numai către un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, după informarea prealabilă a ANCOM şi în condiţiile încheierii unui contract în formă scrisă între cei doi furnizori.

Diverse

Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă din 11.08.2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 17.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 17.08.2015

Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă din din 11.08.2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 17.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 17.08.2015

Ordinul nr. 129/2015 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, Va intra în vigoare de la 01.08.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 18.08.2015

Procedura privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice din 12.08.2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, În vigoare de la 18.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 18.08.2015


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…