Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 20.07.15-31.07.15

photo By Luis Llerena, https://unsplash.com/
Financiar-fiscal

Codul de procedură fiscală din 2015, Parlamentul României, Va intra în vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 din 23.07.2015

Desigur un document atât de vast nu poate fi rezumat aici.  Doar două cuvinte: aceeaşi atitudine, contribuabilul trat ca un infractor prezumat, mult mai multă birocraţie.

Legea nr. 201/2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Parlamentul României, În vigoare de la 23.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 20.07.2015

Se instituie o nouă taxă, o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor şi imaginilor autocolante, pentru Fondul Cultural naţional

Ordinul nr. 217/4172/1348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, , Ministerul pentru Societatea Informaţională - MSI, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 30.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 30.07.2015

Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creaţie de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor specifice prevăzute în anexă, sunt:
a) actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;
b) organigrama angajatorului;
c) fişa postului;
d) copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia legalizată a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia legalizată a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
e) copia legalizată a contractului individual de muncă;
f) statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creaţie de programe pentru calculator;

Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, Parlamentul României, În vigoare de la 23.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 20.07.2015

Art. 1.
(1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu reconsideră/reîncadrează o activitate ca activitate dependentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare/reîncadrare pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015.
Art. 2.
(1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu recalifică sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de recalificare pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015.
Art. 3.
(1) Se anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015.
(3) În cazul în care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus după emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligaţiile fiscale accesorii aferente diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată.
Art. 4.
(1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi persoanelor care nu realizează venituri şi pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe ţară.

Ordinul nr. 1964/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 29.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 29.07.2015

Proprietate intelectuală

Legea nr. 210/2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Parlamentul României, În vigoare de la 27.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 24.07.2015

Legea priveşte gestiunea operelor orfane (cele la care nu mai poate fi identificat autorul). Legea creează o nouă sursă de profit pentru Organismele de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, prin lege fiind acordat dreptul de a gestiona colectiv drepturile asupra operelor orfane.

Muncă, protecţie socială, calificări

Hotărârea nr. 576/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului, Guvernul României, În vigoare de la 21.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 21.07.2015

Pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă prevăzută la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului părintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic.
Vizita la medic poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.

Legea nr. 219/2015 privind economia socială, Parlamentul României, Va intra în vigoare de la 27.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 28.07.2015

Legea defineşte anumite categorii de întreprinderi organizate ca activităţi economice cu scop de obţinere de profit ca întreprinderi sociale. Acestea pot obţine finanţări publice.

Asigurări

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, Parlamentul României, În vigoare de la 27.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 24.07.2015

Plata asigurărilor pentru societăţile de asigurări în insolvenţă va fi garantată. Plafonul de garantare este de 450.000 lei pentru fiecare creditor de asigurare.

Piaţa de capital

Regulamentul nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 20.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 20.07.2015

Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 28.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 28.07.2015

Mediu

Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, Parlamentul României, În vigoare de la 30.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 27.07.2015

Producătorii de vehicule au obligaţia de a asigura primirea de la ultimul deţinător legal a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz, şi predarea acestora către operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare.

Proceduri judiciare

Decizia nr. 485/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională, În vigoare de la 20.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 20.07.2015

Constată că dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza a doua, ale art. 84 alin. (2), precum şi ale art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, cu referire la menţiunile care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt neconstituţionale.

Decizia nr. 506/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 20.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 20.07.2015

Constată că soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanţă "fără citarea părţilor" este neconstituţională.

Decizia nr. 8/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedură civilă şi ale art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunţă şi calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunţată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 17.06.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 20.07.2015

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă:
- cererea de suspendare provizorie se judecă de un complet format din doi judecători;
- instanţa se pronunţă asupra cererii prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac

Decizia nr. 423/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4884 alin. (5) din Codul de procedură penală şi ale art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, Curtea Constituţională, În vigoare de la 20.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 20.07.2015

Constată că soluţia legislativă potrivit căreia contestaţia privind durata procesului penal se soluţionează "fără participarea părţilor şi a procurorului" este neconstituţională.

Decizia nr. 20/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timişoara în Dosarul nr. 195/252/2014, prin Încheierea de şedinţă din data de 11 mai 2014, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea problemei de drept privind interpretarea dispoziţiilor art. 327 alin. (2) din Codul penal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 30.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 30.07.2015

În interpretarea art. 327 alin. (2) din Codul penal, stabileşte că cerinţa esenţială a elementului material al infracţiunii de fals privind identitatea reglementată în varianta-tip, vizând folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori Ia dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, este obligatorie şi în ipoteza în care acţiunea de prezentare s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane.

Diverse

Legea nr. 202/2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, Parlamentul României, În vigoare de la 23.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 20.07.2015

Nu poate dobândi calitatea de operator/agent şi nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în AEGRM persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:
a) operatorul şi/sau agentul acestuia;
b) societatea la care operatorul şi/sau agentul acestuia deţin(e) participaţii ori care este controlată, indirect, de operatorul şi/sau agentul acestuia;
c) asociaţia sau fundaţia constituită de operatorul/agentul acestuia.
Înţelegerile dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în AEGRM sunt considerate practici anticoncurenţiale şi sunt interzise.

Legea nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, Parlamentul României, În vigoare de la 30.07.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 27.07.2015


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…