Treceți la conținutul principal

Vindem magazinul online. Ce facem cu datele personale?

photo By Olu Eletu, https://unsplash.com/
Unul dintre cele mai importante active ale magazinului online sunt clienţii săi. Clienţi care sunt cunoscuţi şi înregistraţi în baze de date de clienţi. Clienţi care sunt şi persoane fizice
În cazul în care se doreşte vânzarea afacerii va avea loc şi un transfer al bazei de date de clienţi către cumpărătorul afacerii. Cum trebuie procedat în acest caz din punct de vedere al protecţiei datelor personale?

In primul rând trebuie ştiut că în cazul (mai puţin probabil) în care cumpărătorul este din afra Uniunii Europene există în lege obligaţii specifice privind transferul datelor personale.

Lăsând deoparte această ipoteză, mai puţin probabilă, transferul de date personale în cadrul unei operaţiuni de vânzare a facerii de comerţ electronic este o operaţie legitimă. În general se consideră că un astfel de transfer de date personale este în avantajul clientului, însă este datoria părţilor în tranzacţie să evidenţieze ce avantaje au clienţii astfel preluaţi (se vor bucura de sistemul de bonusuri şi reduceri,  ca exemplu).

Clienţii ale căror date personale sunt astfel preluate trebuie notificaţi asupra transferului datelor personale către cumpărătorul afacerii, arătându-se avantajele care decurg din tranzacţie, fiind informaţi asupra datelor generale asupra transferului (contextul în care se face transferul de date personale, datele concrete ale noului deţinător al datelor personale). Clienţii vor fi informaţi asupra dreptului lor de a se opune la acest transfer precum şi asupra procedurilor pe care trebuie să le urmeze dacă doresc ca informaţiile lor să nu fie transferate, eventual şterse.

Persona care preia datele personale va fi obligată să folosească aceste date personale conform condiţiilor contractuale de la data la care clientul şi-a dat acordul asupra datelor personale. De exemplu, dacă acordul a fost dat numai pentru prelucrare pentru procesarea comenzilor, noul deţinător nu va putea folosi datele  pentru acţiuni publicitare.

Contractul va trebui să regleze şi problema datelor legate de obligaţiile privind rezultate din legi privind păstrarea datelor personale cu privire la tranzacţii anterioare datei operaţiunii de vânzare a afacerii (dacă acestea rămân la vânzător sau dimpotrivă aceste date vor fi păstrate de cumpărătorul afacerii, care va îndeplini obligaţiile legale). 

Schimbarea procesatorului de date (firma care realizează în fapt operaţiunea tehnică de procesare a datelor) nu trebuie notificată clienţilor, deaoarece răspunderea legală privind datele personale, faţă de clienţi, nu revine procesatorului de date, clienţii, în caz de prejudiciu îndreptându-se împotriva deţinătorului datelor, adică, în cazul transferului de faţă, cumpărătorului afacerii.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue