miercuri, 2 septembrie 2015

Buletin legislativ 24.08.15-28.08.15

photo By Marius Fiskum, https://unsplash.com/
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 2092/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 25.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 25.08.2015

Procedurile simplificate de vămuire se aplică tuturor categoriilor de mărfuri, cu excepţia:
a) mărfurilor în cazul cărora verificarea îndeplinirii altor condiţii stabilite prin reglementări speciale impune prelevarea de către autoritatea vamală de eşantioane în vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operaţiune;
b) mărfurilor care intră sub incidenţa măsurilor din cadrul politicii agricole comune care, în baza unor reglementări, stabilesc acordarea unor preferinţe tarifare, condiţionate de controlul destinaţiei finale sau acordarea unor restituiri la export;
c) mărfurilor care se încadrează în categoria materialelor lemnoase, în cazul exportului.
În cazul în care o operaţiune vamală care se derulează în baza unei autorizaţii de utilizare a unei proceduri simplificate de vămuire intră sub incidenţa unor măsuri restrictive sau sancţionatorii, biroul vamal, în timpul programului de lucru, poate dispune trecerea respectivei operaţiuni în procedura normală de vămuire în vederea implementării cerinţelor prevăzute de respectivele măsuri.

Ordinul nr. 939/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 27.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 27.08.2015

În Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 şi 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (3), precum şi în anexa nr. 1 pct. 1 alin. (2) la ordin, trimiterea la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, se înlocuieşte cu trimiterea la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare.
Ordinul intră în vigoare începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015.

Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate din 20.08.2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 26.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 26.08.2015

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015, Comisia Centrală Fiscală, În vigoare de la 27.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 27.08.2015

In vederea aplicării unitare a prevederilor art. 143 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, anume privind scutirea de TVA pentru nave.

Hotărârea nr. 679/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011, Guvernul României, În vigoare de la 28.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28.08.2015

Protecţia consumatorului

Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, Guvernul României, Va intra în vigoare de la 07.09.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28.08.2015

Se aplică procedurilor de soluţionare extrajudiciară a litigiilor naţionale şi transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii încheiate între un comerciant care desfăşoară activităţi în România şi un consumator rezident în Uniunea Europeană prin intervenţia unei entităţi de soluţionare alternativă a litigiilor.
Comercianţii nu sunt obligaţi să ofere consumatorilor posibilitatea de a apela la o entitate de soluţionare alternativă a litigiilor, însă există perspectiva ca în anumite sectoare de activitate să fie impusă această obligaţie.
Entităţile de soluţionare a litigiilor vor fi autorizate de către un organism specializat care va funcţiona în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Se înfiinţează o entitate specilizată pentru litigiile din domeniul bancar, Centrul de soluţionare alternativă a litigiilor din sistemul bancar.

Norma nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 24.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 24.08.2015

Agricultură, produse alimentare

Ordonanţa nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora, Guvernul României, În vigoare de la 30.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 27.08.2015

Activitatea de inspecţie pentru clasificarea carcaselor se reorganizează prin preluarea acesteia de către Direcţia monitorizare, inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu personalul şi posturile aferente.

Ordonanţa nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, Guvernul României, În vigoare de la 30.08.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 27.08.2015


Niciun comentariu: