Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 05.10.15-09.10.15

photo By Sergei Zolkin, unsplash.com/
Muncă, protecție socială, calificări

Legea nr. 229/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Parlamentul României, În vigoare de la 10.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 07.10.2015

La revenirea la locul de muncă, salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, a cărui durată este prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare.

Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale.

Amenzile prevăzute pentru încălcarea legii pot fi și de 100.000 lei.

Diverse

Decizia nr. 21/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în Dosarul nr. 9.994/118/2013 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ, În vigoare de la 05.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 05.10.2015

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 şi art. 1.523 alin. (2) lit. d) din Codul civil raportat la art. 166 alin. (1) şi (4) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare [art. 161 alin. (1) şi (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] şi art. 1088 din Codul civil de la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare,art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1.535 din Codul civil, dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii acţiunii.

Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Guvernul României, În vigoare de la 06.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 06.10.2015.

Regulamentul nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, În vigoare de la 07.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 07.10.2015.

Proprietate intelectuală

Decizia nr. 97/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 4.789 din 11 decembrie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi a Sentinţei civile nr. 5.570 din 5 octombrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.447/2/2012, Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA, În vigoare de la 08.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 08.10.2015


Războiul dintre cele două organisme de gestiune colectivă a drepturilor de autor, CREDIDAM și ARAIEX privind dreptul de a colecta remunerațiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi, s-a terminat cu o victorie a CREDIDAM

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…