Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 12.10.15-16.10.15

photo By Yanko Peyankov, unsplash.com/
Financiar fiscal

Ordinul nr. 1198/2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 12.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 12.10.2015.

Procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal din 05.10.2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 12.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 12.10.2015

Solicitarea eliberării certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului 502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal.

În cazul în care datele înscrise în cazierul fiscal nu corespund situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere 503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal.

Ordinul nr. 2252/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Va intra în vigoare de la 27.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 12.10.2015

Ordinul nr. 239/2015 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc – ONJN, În vigoare de la 14.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 14.10.2015

Bancar

Legea nr. 231/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009, Parlamentul României, În vigoare de la 15.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 12.10.2015

Banca Naţională a României este desemnată autoritate competentă responsabilă cu asigurarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 260/2012.

Soluţionarea pe cale extrajudiciară a diferendelor intervenite între prestatorii de servicii de plată şi utilizatorii unor astfel de servicii în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

Proprietate imobiliară

Ordinul nr. 589/1154/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 13.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 13.10.2015

Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

Pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în situaţii excepţionale, temeinic motivate, şi în limita indicatorilor tehnico- economici aprobaţi, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condiţiile legii, în baza hotărârii consiliului local, condiţionat de existenţa şi încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul local, acte adiţionale la contractul de execuţie, cu acordul prealabil scris al asociaţiei de proprietari, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial şi numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiţie în termenul aprobat.

În aplicarea prevederilor alineatului nterior, actele adiţionale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri şi executantul lucrărilor, însuşite de către asociaţia de proprietari şi însoţite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiţionale, note de renunţare şi altele asemenea, după caz, precum şi de graficul de execuţie cu eşalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenţie în termenul aprobat.

Diverse

Ordinul nr. 98/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA, În vigoare de la 12.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 12.10.2015

Hotărârea nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, Guvernul României, Va intra în vigoare de la 20.04.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 14.10.2015.

Prezenta hotărâre se aplică mijloacelor de măsurare care privesc contoarele de apă - , contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie a volumului, contoarele de energie electrică activă), contoarele de energie termică , sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decât apa , aparatele de cântărit cu funcţionare automată , taximetrele , măsurile materializate , mijloace de măsurare a dimensiunilor şi analizatoarele pentru gaze de eşapament.

Hotărârea nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, Guvernul României, În vigoare de la 15.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 15.10.2015

Operatorii care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) din Regulament, au obligaţia să implementeze şi să utilizeze pentru codurile de clasificare prevăzute la art. 1, precum şi pentru celuloză şi hârtie, prevăzute la cap. 47 şi 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87, cu excepţia celor pe bază de bambus şi a produselor reciclate, respectiv deşeuri şi resturi, un sistem "due diligence", astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulament.

La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat şi nu a utilizat un sistem "due diligence", agentul constatator acordă un termen de maximum 60 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.

Potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, operatorul economic deţinător al lemnului şi produselor din lemn, prevăzut la art. 1, are obligaţia de a completa Registrul de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Registrele se păstrează o perioadă de 5 ani şi vor fi puse la dispoziţie, la cerere, autorităţilor competente.
Potrivit prevederilor art. 3 şi art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, legalitatea provenienţei lemnului şi produselor din lemn importate şi puse în liberă circulaţie în România, în baza licenţei FLEGT, certificatului CITES sau în baza altor documente eliberate de statele terţe exportatoare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora, se atestă cu avizele de însoţire a mărfii emise pentru transportul acestora de la locul punerii în liberă circulaţie.

Potrivit prevederilor art. 3 şi 4 din Regulament, legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale Uniunii Europene se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora.

Produsele din lemn expediate care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate fără provenienţă legală.

Proceduri judiciare

Decizia nr. 12/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 24 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 30.461/3/2013, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ,În vigoare de la 16.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 16.10.2015.

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 24 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 30.461/3/2013, şi stabileşte că: În condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială, prin autoritatea sa executivă, respectiv primarul, nu are dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv consiliul local sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Decizia nr. 28/2015 privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 16.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 16.10.2015


In interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, explicitarea pretenţiilor implicite în apel nu are semnificaţia modificării cadrului procesual sub aspectul obiectului judecăţii şi a derogării de la dispoziţiile alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi articol, dar presupune corecta lămurire a limitelor judecăţii în prima instanţă.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…