Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 19.10.15-23.10.15

photo By Sudiono Muji, https://unsplash.com
Financiar-fiscal

Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, Guvernul României, În vigoare de la 21.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 21.10.2015.

Cunoscut si ca „aministia fiscala” prezint aproape  actul integral aici:

Art. 1.
(1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare organ fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale prevăzute la lit. a) şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;
d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a penalităţilor de întârziere şi a cotei de 54,2% din dobânzi, denumită în continuare cerere de anulare a accesoriilor;
e) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
(2) În scopul acordării anulării, pentru cota de 45,8% din dobânda datorată potrivit alin. (1) lit. b) şi c), sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 115 alin. (32) din Codul de procedură fiscală.
Art. 2.
(1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;
c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) -f).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(3) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru cota de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă sau, după caz, aferente obligaţilor de plată rezultate din corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată.
Art. 3.
Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată, administrate de organul fiscal central, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) penalităţile de întârziere şi dobânzile ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv. Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător;
c) este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. f).
Art. 4.
(1) Penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.
(2) În situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 2, organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de contribuabili în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 5.
(1) Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
2) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a) penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi;
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a);
c) obligaţiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art. 8.
(4) Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi îşi pierde valabilitatea în oricare din următoarele situaţii:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
b) la data de 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
Art. 6.
(1) Prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedură fiscală, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 iunie 2016, inclusiv.
Art. 7.
(1) Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege:
a) obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(2) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:
a) obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(3) Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare din situaţiile prevăzute la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
Art. 8.
Cererea de anulare a accesoriilor se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
Art. 9.
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.
Art. 10.
Prevederile art. 1-4 sunt aplicabile şi pentru o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011.
Art. 11.
(1) Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 1-4, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.
(2) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobânzi, potrivit art. 2-4, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de aceste articole, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată.
(3) Contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de anularea unei cote de 54,2% din dobânda eşalonată la plată şi nestinsă la 30 septembrie 2015, inclusiv, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 31 martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda achitată odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Art. 12.
(1) În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
(2) În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.
(3) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere stabilită potrivit alin. (2).
Art. 13.
Obligaţiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise organului de executare fiscală în vederea recuperării, cu excepţia amenzilor de orice fel, nu sunt luate în calcul în vederea acordării anulării obligaţiilor de plată accesorii de către organul fiscal central.
Art. 14.
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi în cazul obligaţiilor de plată principale stabilite prin acte administrative emise de instituţii sau autorităţi publice şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare organului fiscal central. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune şi se soluţionează de către instituţia sau autoritatea publică ce a emis actul administrativ.
(2) La soluţionarea cererii instituţia sau autoritatea publică are în vedere, la analiza îndeplinirii condiţiilor, doar obligaţiile de plată pentru care are competenţa de stabilire.
Art. 15.
Contribuabilii care, la data de 31 martie 2016, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

Proprietate intelectuala

Decizia nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) şi Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte, METODOLOGIA privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorieOficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA, În vigoare de la 19.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 19.10.2015


Muncă, protecţie socială, calificări

Decizia nr. 22/2015 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă în Dosarul nr. 3.738/90/2013 şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 30.398/3/2013 şi nr. 27.255/3/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 22.10.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 22.10.2015.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 şi art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, vârsta standard de pensionare, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, se determină în funcţie de data naşterii asiguratului.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 53 alin. (3) şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, stagiul complet de cotizare al persoanelor care se pensionează în temeiul acestui act normativ şi care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare se determină conform anexei nr. 5 în funcţie de data naşterii asiguratului.

Diverse

Hotărârea nr. 824/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, Guvernul României, Va intra în vigoare de la 20.04.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 21.10.2015


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue