Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 04.01.16-08.01.16

photo by William Iven, https://unsplash.com/
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 05.01.2016

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:
a) persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;
b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015;
c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Pentru evaluarea criteriului prevăzut la lit. a) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.
Litera b se referă la administratori şi asociaţi:
a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) asociaţii societăţii, indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al acesteia, şi la administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  Această dispoziţie creează dificultăţi insurmontabile pentru înregistrarea ca plătitor de TVA pentru societăţi pe acţiuni subscrise public care au mii de asociaţi pentru care este practic imposibil să facă dovada cerută de organele fiscale.
În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 - atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Pentru evaluarea criteriului prevăzut la lit. c) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordinul nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Va intra în vigoare de la 01.04.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 07.01.2016

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, aşa cum este definită la art. 266 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f.
Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.

Ordinul nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 08.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 08.01.2016

Ordinul nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 08.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 08.01.2016

Priveşte:
Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
Procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi.
Procedura de îndreptare a erorilor materiale.
Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi.

Proprietate intelectuală

Protocolul privind interpretarea Listei de aparate şi suporturi pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi audiovizuale din 08.12.2015, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA, În vigoare de la 07.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 07.01.2016,
„Art. 1.
Părţile interpretează dispoziţiile lit. a), pct. 1 din Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi audiovizuale, în sensul că "televizoare şi magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de stocare încorporat, playere audio/video cu mediu de stocare, MP3 playere, MP4 playere, IPOD mediaplayer care suportă urmatoarele formate: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XVID, DIVX (v3.11, v4.x, V.5x, V.6x), XVID/VCD, SVCD, DVD, ACC, WMA, WMV, ASF, MP3, MP4, WAV, IMOD şi orice versiune a acestora dezvoltată ulterior" includ şi, în consecinţă, se referă şi la dispozitivele mobile cu ecran tactil (display touchscreen), cu funcţii multimedia, dotate cu procesor, memorie şi spaţiu de stocare, fără funcţii de comunicaţii mobile (fără cartela SIM), cunoscute sub denumirea comercială de "TABLETE" sau orice echipament cu funcţionalităţi asemănătoare tabletelor.
Art. 2.
Începând cu data încheierii prezentului protocol, dispozitivele mobile cu ecran tactil (display touchscreen), cu funcţii multimedia, dotate cu procesor, memorie şi spaţiu de stocare, fără funcţii comunicaţii mobile (fără cartela SIM) vor fi încadrate în rapoartele lunare la secţiunea CP1 din formularul "Raportul lunar - Model nr. 3" (anexat prezentei, disponibil şi pe site-ul UPFR la secţiunea "Procedura de raportare şi plătire a remuneraţiei pentru copie privată").
Dispozitivele mobile prevăzute la alin. (1), care au funcţii de comunicaţii mobile (cu cartela SIM), vor fi încadrate în rapoartele lunare la secţiunea CP17 din formularul "Raportul lunar model nr. 3".
Remuneraţia compensatorie pentru copie privată corespunzătoare acestor dispozitive va fi determinată conform dispoziţiilor art. 107 alin. (6) şi (8) lit. c) din Legea nr. 8/1996.
Art. 3.
Raportările lunare transmise către UPFR anterior datei încheierii prezentului protocol, precum şi remuneraţiile determinate pe seama acestor rapoarte sunt considerate ca fiind valabile şi pe deplin asumate de părţi, în numele şi pe seama celor reprezentaţi de cele două părţi, fără posibilitatea revizuirii lor şi revendicării altor pretenţii, decât cele stabilite potrivit acestor raportări lunare.”

Proceduri judiciare

Decizia nr. 19/2015 privind examinarea recursului în interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă raportat la prevederile art. 56, 76 şi 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 07.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 07.01.2016.

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă şi art. 56, art. 76 şi art. 82 din Legea nr. 71/2011 stabileşte că procedura specială reglementată de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute anterior intrării în vigoare a Codului civil.

Decizia nr. 30/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Braşov, Secţia penală, prin Încheierea din data de 16 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 121/62/2014, pentru a se pronunţa o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării de principiu a următoarei probleme de drept "dacă în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 08.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 08.01.2016.

Stabileşte că în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de "consecinţe deosebit de grave" în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici pe cele prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codului penal şi nu conduce la dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue