Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 14.12.15-31.12.15

photo By Natasha Vasiljeva, https://unsplash.com
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 2727/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 14.12.2015

Formularele sunt:
a) "Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România",
b) "Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"

Ordinul nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 15.12.2015

Ordinul nr. 3605/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 15.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 15.12.2015

Este vorba de formularele:
1. formularele 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România"
2, formularul 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate".
3. formularul 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit".
4formularul 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice".
5. formularul 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice".

Ordinul nr. 3655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 18.12.2015

Ordinul nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 21.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 943 din 21.12.2015

a) 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit
b) 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit", "Anexa nr. . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit";
c) 222 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate",
d) 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale",
e) 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România",
f) 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale", şi anexa nr. 1 "Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit", respectiv anexa nr. 2 "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale";
g) 650 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor", şi anexa "Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate".

Decizia nr. 694/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 22.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 948 din 22.12.2015

Constată că dispoziţiile art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituţionale.
Curtea Constituţională constată că dispoziţiile art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, deşi garantează acordarea unei dobânzi pentru neîndeplinirea obligaţiei de restituire, nu acoperă complet paguba pe care o poate suferi contribuabilul pentru faptul că a înţeles să execute de bunăvoie o obligaţie fiscală pe care a socotit-o nelegală, lucru constatat ulterior prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti sau de către organul fiscal însuşi. În acest mod are loc o diminuare a patrimoniului contribuabilului, printr-o acţiune a statului, fiind afectat, astfel, dreptul de proprietate privată.
Or, apare cu evidenţă că dobânda trebuie calculată de la data indisponibilizării sumei a cărei restituire se cere. În acest fel se asigură un tratament rezonabil şi echitabil între părţi: dacă, potrivit art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitorul contribuabil a obligaţiilor de plată se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, tot astfel dobânzile aferente sumelor de restituit de la buget trebuie acordate de la data plăţii lor, şi nu de la o dată ulterioară - după 45 de zile de la data solicitării sau chiar după mai mult timp (art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală). Aceeaşi idee transpare şi din analiza art. 131 coroborat cu art. 135 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit căruia termenul de prescripţie pentru încasarea creanţelor fiscale, respectiv a sumelor de restituit de la buget este acelaşi - 5 ani de la 1 ianuarie a anului următor naşterii dreptului. De fapt, din analiza coroborată a tuturor dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală incidente în materie nu rezultă existenţa vreunei justificări obiective pe care să se întemeieze diferenţa substanţială de tratament juridic între stat şi contribuabili.

Ordinul nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 23.12.2015

Ordinul nr. 3736/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din 24.12.2015

Soluţia fiscală anticipată este un act administrativ pentru reglementarea unei situaţii fiscale de fapt viitoare.
Contribuabilii/plătitorii înregistraţi la organele fiscale din România pot solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emiterea unei soluţii fiscale, prin depunerea unei cereri.

Conţinutul cererii şi documentaţiei pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

Cererea însoţită de documentaţia pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate (denumită în continuare soluţie fiscală) trebuie să conţină următoarele:
a) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant şi ale reprezentantului legal al acestuia;
b) prezentarea activităţii contribuabilului/plătitorului, aşa cum se desfăşoară la momentul depunerii cererii, respectiv descrierea modalităţii de derulare a acesteia în viitor;
c) prezentarea detaliată a situaţiei de fapt fiscale viitoare pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale, însoţită de descrierea motivelor de fapt;
d) prezentarea temeiului de drept aplicabil stării de fapt fiscale viitoare;
e) prezentarea obiectului soluţiei fiscale;
f) prezentarea obligaţiei fiscale care face obiectul cererii de emitere a soluţiei fiscale;
g) opinia contribuabilului/plătitorului solicitant cu privire la modalitatea de reglementare fiscală a situaţiei fiscale de fapt viitoare prezentate în cererea depusă, respectiv propunerea privind conţinutul soluţiei fiscale;
h) dovada achitării tarifului de emitere a soluţiei fiscale;
i) prezentarea informaţiilor şi datelor conţinute în cererea de emitere a soluţiei fiscale care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea secretului comercial, industrial şi/sau profesional;
j) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului/plătitorului referitoare la faptul că nu există nicio procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul descris şi pentru care este solicitată emiterea soluţiei fiscale, respectiv dacă situaţia descrisă face obiectul unei cercetări de natură penală, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală şi are legătură cu contribuabilul solicitant;
k) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului/plătitorului privind realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate prin cererea şi documentaţia prezentată;
l) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului/plătitorului privind faptul că nu există alte acte administrative, alte acte administrativ fiscale sau alt tip de acte, care au legătură cu situaţia fiscală de fapt viitoare ce face obiectul soluţiei fiscale solicitate, respectiv că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin intermediul acestora. În cazul în care există astfel de acte emise, acestea vor fi anexate în copie la cererea de emitere a soluţiei fiscale;
m) prezentarea altor date/informaţii sau documente considerate ca fiind relevante de contribuabil/plătitor.
Anterior depunerii cererii de emitere a unei soluţii fiscale, contribuabilul/plătitorul poate solicita în scris organului fiscal competent o discuţie preliminară în vederea stabilirii existenţei stării fiscale de fapt viitoare pentru emiterea unei soluţii fiscale.
Înainte de emiterea, respectiv de respingerea cererii de emitere a soluţiei fiscale, organul fiscal competent prezintă contribuabilului/plătitorului proiectul actului administrativ în cauză, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere.
În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu este de acord cu soluţia fiscală emisă, acesta transmite, în termen de 30 de zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent. Soluţia fiscală pentru care contribuabilul/plătitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

Ordinul nr. 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 28.12.2015

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri din 28.12.2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 976 din 29.12.2015

Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală din 23.12.2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 29.12.2015

Privesc procedura de contestare a unui act administrativ fiscal.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestaţiei organul emitent al actului administrativ fiscal va întocmi dosarul contestaţiei, precum şi referatul cu propuneri de soluţionare.
Contestaţia se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, cu excepţia situaţiei în care actul administrativ fiscal atacat nu cuprinde unul dintre următoarele elemente:
a) posibilitatea de a fi contestat;
b) termenul de depunere a contestaţiei;
c) organul fiscal la care se depune contestaţia. În acest caz contestaţia poate fi depusă în termenul de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal

Ordinul nr. 3743/2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 29.12.2015

Ordinul nr. 3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 29.12.2015

Cererea, însoţită de documentaţia pentru emiterea, modificarea prin prelungirea valabilităţii, extinderea sau revizuirea unui acord de preţ în avans (denumit în continuare acord) trebuie să conţină următoarele:
a) obiectul cererii de emitere/modificare a acordului, respectiv tranzacţia care face obiectul acestuia;
b) persoana afiliată/sediul permanent implicată/implicat în acord, cu datele de identificare atât ale contribuabilului/plătitorului solicitant, cât şi ale persoanei afiliate/sediului permanent, parte la tranzacţie;
c) prezentarea generală a structurii organizatorice, juridice şi operaţionale a grupului, lista entităţilor componente, inclusiv sediile permanente, dacă este cazul, cu localizarea geografică a acestora şi precizarea participaţiilor de la nivelul grupului;
d) descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv eventualele schimbări din strategia de afaceri din perioada anterioară depunerii cererii, la nivel de grup;
e) descrierea principalelor funcţii îndeplinite, riscuri asumate şi active utilizate, la nivel de grup, care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată, cu individualizarea acestora la nivelul fiecărei entităţi participante în grup;
f) prezentarea deţinătorilor de active necorporale şi a drepturilor de proprietate aferente, din cadrul grupului (brevet, licenţă, denumire comercială, marcă, siglă, know-how etc.), a aranjamentelor de contribuţii la cost, a activităţii de cercetare- dezvoltare, dacă este cazul;
g) prezentarea structurii organizatorice, juridice şi operaţionale a contribuabilului/plătitorului solicitant, a listei persoanelor afiliate, inclusiv sediile permanente şi datele de identificare ale acestora, localizarea geografică a persoanelor afiliate/sediilor permanente, precizarea relaţiilor de afiliere directă şi indirectă ale solicitantului şi evidenţierea schimbărilor intervenite, după caz;
h) descrierea activităţii contribuabilului/plătitorului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri/profilul funcţional din perioada anterioară depunerii cererii, dacă este cazul;
i) descrierea generală a activităţii de cercetare-dezvoltare a contribuabilului/plătitorului solicitant, dacă este cazul;
j) prezentarea unor eventuale acorduri încheiate de contribuabilul/plătitorul solicitant cu persoane afiliate, ce vizează aranjamente de contribuţii la cost;
k) descrierea tranzacţiilor legate de eventuale restructurări ale afacerilor ce implică contribuabilul/plătitorul în cauză, în perioada anterioară depunerii cererii;
l) descrierea tranzacţiei ce va fi derulată de către contribuabilul/plătitorul solicitant cu persoana afiliată/sediul permanent şi care va face obiectul acordului:
- fluxul de tranzacţionare;
- fluxul de facturare;
- valoarea preconizată a tranzacţiei ce urmează a fi derulată cu persoana afiliată/sediul permanent, parte a acordului, după caz;
m) descrierea generală a politicii de stabilire a preţurilor de transfer la nivelul contribuabilului/plătitorului care solicită emiterea acordului;
n) prezentarea detaliată a tranzacţiei care face obiectul acordului, cu evidenţierea eventualelor particularităţi şi/sau circumstanţe speciale ale acesteia (de exemplu: strategii de afaceri specifice, cum ar fi strategii de penetrare a pieţei, evenimente de natură extraordinară etc.), după caz;
o) prezentarea detaliată a analizei funcţionale şi a analizei de comparabilitate:
- caracteristicile bunurilor corporale/necorporale sau a serviciilor, inclusiv a serviciilor de finanţare ce fac obiectul tranzacţiei aferente cererii de emitere a acordului;
- funcţiile îndeplinite, riscurile asumate şi activele utilizate de către contribuabilul/plătitorul solicitant al acordului, respectiv modalitatea de alocare a acestora între persoana afiliată/sediul permanent, parte la tranzacţie;
- circumstanţele economice ale tranzacţiei ce face obiectul acordului;
- termenii contractuali ai tranzacţiei, cu anexarea copiilor proiectelor de contract/înţelegeri ce vor sta la baza derulării tranzacţiei ce face obiectul cererii de emitere/modificare de acord;
- analiza de comparabilitate: informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe sau interne (descrierea strategiei de căutare a societăţilor comparabile şi a surselor de informaţii, prezentarea valorilor indicatorilor financiari utilizaţi în analiza de comparabilitate, descrierea eventualelor ajustări de comparabilitate realizate, prezentarea listei societăţilor comparabile şi a listei societăţilor eliminate din eşantionul de comparabilitate, ca urmare a căutării manuale, cu precizarea motivelor excluderii etc.). Justificarea respectării principiului valorii de piaţă va avea la bază informaţiile disponibile contribuabilului în mod rezonabil la momentul stabilirii/documentării preţurilor de transfer, cu prezentarea documentelor-suport în acest sens;
- prezentare a motivelor pentru care s-a recurs la o analiză multianuală sau la o analiză anuală a datelor comparabile, după caz;
p) descrierea metodei de stabilire a preţurilor de transfer pentru tranzacţia ce face obiectul acordului şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia; în cazul metodelor de stabilire a preţurilor de transfer ce presupun selectarea părţii testate va fi prezentată argumentarea pentru selectarea acesteia;
q) propunerea privind conţinutul acordului şi data de la care se solicită ca acesta să producă efecte;
r) o prezentare a prezumţiilor critice care ar putea afecta acordul emis;
s) perioada ce va fi acoperită prin acord;
t) în cazul cererilor de emitere de acord bilateral sau multilateral, menţiuni privind autoritatea sau autorităţile fiscale din alte state cărora li s-a solicitat participarea la acord;
u) dovada achitării tarifului de emitere sau de modificare a acordului;
v) declaraţia pe propria răspundere privind realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate în cererea şi documentaţia prezentate;
w) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului/plătitorului referitoare la faptul că nu există nicio procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul descris şi pentru care este solicitată emiterea acordului, respectiv dacă situaţia descrisă face obiectul unei cercetări de natură penală, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală, şi are legătură cu contribuabilul solicitant;
x) prezentarea informaţiilor şi datelor conţinute în cererea de emitere sau de modificare a acordului care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea secretului comercial, industrial şi/sau profesional;
y) prezentarea acordurilor unilaterale sau bilaterale/multilaterale încheiate cu alte state, care au legătură cu tranzacţia ce face obiectul acordului, la care organul fiscal emitent nu este parte;
z) prezentarea altor informaţii relevante despre contribuabil/plătitor.

Ordinul nr. 4031/2067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României", Ministerul Finanţelor Publice - MFP, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 29.12.2015

Ordinul nr. 3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 30.12.2015.

Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală din 23.12.2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 30.12.2015

Obligaţia de raportare priveşte în primul rând instituţiile de credit dar şi toate entităţile care sunt obligate să depună declaraţii de informare asupra unor tranzacţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către ANAF. Aici intră notari, avocaţi, executori judecătoreşti, agenţi imobiliari, etc.

Ordinul nr. 3733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 30.12.2015

Ordinul nr. 3744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 30.12.2015

În sensul ordinului prin cazuri speciale de executare silită se înţelege punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în materie de executare, generată de:
1. hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, prin care s-a dispus recuperarea unor creanţe bugetare de la debitori persoane fizice, juridice sau de la orice alte entităţi;
2. înscrisurile emise în materie penală de către instanţele de judecată, privind ducerea la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a măsurilor asigurătorii sau, după caz, de ridicare a acestora;
3. hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, prin care s-a dispus fie confiscarea unei cote-părţi dintr-un bun sau a anumitor bunuri determinate, constatate ca fiind dobândite nejustificat, fie plata unei sume de bani egale cu valoarea bunului dobândit nejustificat;
4. ordinele ministrului finanţelor publice prin care s-a dispus blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deţinute sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, ce fac obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii;
5. alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătoreşti definitive, cele prin care se stabileşte cuantumul cheltuielilor de executare silită, precum şi cele prin care se stabileşte suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite cu urmărirea bunului.

Achiziţii publice

Regulamentul privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 03.12.2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 17.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 17.12.2015

Ordinul nr. 1139/2015 privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 18.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 18.12.2015

Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat
Proprietate imobilară

Legea nr. 324/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Parlamentul României,În vigoare de la 21.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 18.12.2015

„Art. 48.
(1) Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior.
(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază cel puţin:
a) modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate;
b) retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei;
c) procentul de ocupare a terenului şi modul de ocupare a terenului;
d) accesele auto şi pietonale;
e) conformarea arhitectural-volumetrică;
f) conformarea spaţiilor publice."

Contracte

Decizia nr. 745/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, Curtea Constituţională, În vigoare de la 18.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 18.12.2015

Constată că sintagma "cu excepţia prevederilor art. 15" cuprinsă în dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante este neconstituţională.
Curtea constată că, pentru a respecta principiul constituţional al neretroactivităţii legii civile, contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 72/2013 trebuie să fie excluse din sfera de aplicare a acesteia, în ceea ce priveşte sancţiunea nulităţii absolute. În consecinţă, Curtea va admite excepţia de neconstituţionalitate şi va constata că sintagma "cu excepţia prevederilor art. 15" cuprinsă în dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 72/2013 încalcă principiului neretroactivităţii legii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie.

Muncă, protecţie socială, calificări

Decizia nr. 21/2015 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (1) şi (2) din Codul civil raportate la prevederile art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte includerea echivalentului valoric al normei de hrană în totalul veniturilor lunare nete în raport de care se stabileşte pensia de întreţinere datorată de către părinte copilului", Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 21.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 943 din 21.12.2015

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (1) şi (2) din Codul civil, echivalentul valoric al normei de hrană prevăzute de art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se include în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabileşte pensia de întreţinere datorată de către părinte copilului.

Decizia nr. 814/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Curtea Constituţională, În vigoare de la 22.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 950 din 22.12.2015

Constată că dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt neconstituţionale
Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate, prin interzicerea de a concedia persoanele care ocupă funcţii eligibile într-un organism sindical, în cazurile în care concedierea nu are legătură cu activitatea sindicală, contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi ale art. 45 privind activitatea economică.

Date personale

Decizia nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, În vigoare de la 28.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 28.12.2015

Obligaţia privind notificarea ANSPDCP privind prelucrarea datelor personale se restrânge la următoarele situaţii:
a) prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor privind starea de sănătate şi viaţa sexuală;
b) prelucrarea datelor genetice şi biometrice;
c) prelucrarea datelor care permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice prin mijloace de comunicaţii electronice;
d) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale aplicate persoanei vizate, efectuată de către entităţi de drept privat;
e) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, având ca scop monitorizarea şi/sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;
f) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidenţă având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilităţii, a situaţiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor fizice, de către entităţi de drept privat;
g) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată în cadrul activităţilor de marketing direct;
h) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată prin intermediul internetului sau al mesageriei electronice;
i) prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la lit. a), referitoare la propriii membri, efectuată de asociaţii, fundaţii sau orice alte organizaţii fără scop patrimonial exclusiv în vederea realizării specificului activităţii organizaţiei, în măsura în care datele sunt dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate.
De asemenea, trebuie întotdeauna notificată prelucrarea de date personale care presupun mijloace de supraveghere video cu excepţia situaţiei în care este făcută de persoane fizice pentru uz personal.
În plus, nu trebuie uitat că transferul datelor personale în afara Uniunii Europene sau a statelor considerate sigure de Uniunea Europene trebuie autorizată de ANSPDCP.

Asigurări

Norma nr. 37/2015 privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 01.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 974 din 29.12.2015

Protecţia consumatorilor

Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea din 16.12.2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE, În vigoare de la 29.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 971 din 29.12.2015

Diverse
Hotărârea nr. 1002/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Guvernul României, În vigoare de la 30.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 984 din 30.12.2015

Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, Guvernul României, În vigoare de la 24.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 24.12.2015

Se prorogă până la data de 31 decembrie 2016

Legea nr. 319/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, Parlamentul României, Va intra în vigoare de la 14.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 15.12.2015

Proceduri judiciare

Decizia nr. 740/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 15.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 15.12.2015,

Constată că dispoziţiile art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale.
Curtea conchide că, prin prisma acestei interpretări, prevederile art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală, care nu permit luarea în considerare a duratei privării de libertate dispuse prin măsura arestului la domiciliu pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale, sunt neconstituţionale.

Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Guvernul României,În vigoare de la 24.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din 24.12.2015

Dispoziţiile noului cod de Procedură Civilă care fuseseră amânate la aplicare până la 1 ianuarie 2016 (cele privind cercetarea judecătorească, admisibilitate recurs) au fost din nou amânate pentru 1 ianuarie 2017.

Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Parlamentul României, În vigoare de la 27.12.2015, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 24.12.2015

Legea nr. 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Parlamentul României, În vigoare de la 02.01.2016, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 979 din 30.12.2015,

Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie."


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue