Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 01.02.16-05.02.16


photo by jez Timms, unsplash.com
Financiar-fiscalOrdinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 02.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 74 din 02.02.2016Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute la prezentul alineat, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer. Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii/plătitorii anterior menţionaţi, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:

- 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer, în acest caz, va fi de maximum 10 zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire.

Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite conform prevederilor de mai sus, precum şi contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute la prezentul alineat, au obligaţia întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală.

Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii/plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile stabilite conform prevederilor de mais sus, precum şi pentru contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, în funcţie de tipul tranzacţiei desfăşurate, este:

- 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

În această situație, termenul pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer, va fi cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice. În aceste condiţii, dacă se impune, inspecţia fiscală poate fi suspendată până la expirarea termenului de punere la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer.Ordinul nr. 514/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 02.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 75 din 02.02.2016Personalul din cadrul Direcţiei executări silite cazuri speciale poate participa direct la efectuarea acţiunilor de executare silită cazuri speciale, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de executori fiscali coordonatori, de regulă, în următoarele situaţii:

1. în cazul în care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depăşeşte pragul de 10 milioane euro, echivalentul în lei;

2. în cazul în care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili;

3. în cazul blocării fondurilor şi resurselor economice ale persoanelor desemnate ce fac obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii;

4. la solicitarea scrisă a vicepreşedintelui coordonator al activităţii de colectare a veniturilor bugetare;

5. în cazurile identificate la nivelul Direcţiei executări silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate deosebită."Ordinul nr. 522/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 03.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 03.02.2016Vizează: (392A) "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul . . . . . . . . . .", cod 14.13.01.02/ia, (392B) "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul . . . . . . . . . .", cod 14.13.01.02/ib, (393) "Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul . . . . . . . . . .", cod 14.13.01.02/v.Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii din 29.01.2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 03.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 03.02.2016Ordinul nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 04.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 04.02.2016Ordinul nr. 501/2016 privind stabilirea unor competenţe în sarcina Direcţiei Generale a Vămilor şi structurilor vamale subordonate şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de către Direcţia Generală a Vămilor şi structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 04.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 04.02.2016Direcţia Generală a Vămilor, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale întocmesc decizii de impunere pentru persoane fizice producătoare de ţuică şi rachiuri din fructe şi pentru persoanele juridice la care se constată diferenţe de accize în cazul mişcării produselor accizabile în regim suspensiv de accize sau în situaţia în care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă.Ordinul nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 04.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 04.02.2016Ordinul nr. 101/2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană,  Ministerul Finanţelor Publice – MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 05.02.2016Ordinul nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 05.02.2016Drepturile consumatoruluiDecizia nr. 24/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti cu privire la stabilirea instanţei competente funcţional/specializării secţiei sau a completului competent(e) să soluţioneze litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi băncile comerciale/profesioniştii, atunci când instanţa de judecată este sesizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 02.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 02.02.2016În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor/alte organe ale administraţiei publice şi băncile comerciale/profesioniştii, atunci când instanţa de judecată este sesizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor/alte organe ale administraţiei publice, se soluţionează de secţiile civile/completele specializate în materie civilă (litigii cu profesionişti) din cadrul tribunalului.AsigurăriNorma nr. 6/2016 privind procesul de evaluare şi de luare a deciziilor de rezoluţie, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 03.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 03.02.2016Norma nr. 5/2016 privind identificarea situaţiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, , În vigoare de la 03.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 03.02.2016Norma nr. 7/2016 privind reguli de transparenţă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezoluţie, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, , În vigoare de la 03.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 03.02.2016Proprietate intelectualăDecizia nr. 6/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului comun pentru comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale, încheiat între Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA, În vigoare de la 04.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 04.02.2016Părţile convin UPFR drept colector comun în relaţia cu utilizatorii care, potrivit metodologiilor în vigoare, au obligaţia de plată a remuneraţiei cuvenite atât autorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, cât şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor.Muncă, protecţie socială, calificăriOrdinul nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV, Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 05.02.2016Proceduri judiciareOrdonanţa de urgenţă nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, Guvernul României, În vigoare de la 04.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 04.02.2016Se reintroduce încuviinţare executării silite de către instanţe.Decizia nr. 839/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională, În vigoare de la 01.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 01.02.2016Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă, şi constată că sintagma "sau că recursul este vădit nefondat" din cuprinsul acestora este neconstituţională.Decizia nr. 866/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi alin. (2) din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională, În vigoare de la 01.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 01.02.2016Constată că sintagma "pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul" din cuprinsul dispoziţiilor art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă este neconstituţională cu referire la motivul de revizuire prevăzut la pct. 11 din cuprinsul acestora.DiverseDecizia nr. 23/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, cu privire la posibilitatea acordării de despăgubiri rudelor celui vinovat de producerea accidentului, ca urmare a decesului produs din culpa exclusivă a victimei înseşi, în cazul asigurării de răspundere civilă obligatorie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 01.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 01.02.2016Stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la despăgubiri recunoscut soţului (soţiei) sau persoanelor care se află în întreţinerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului, priveşte doar vătămările lor corporale, ca victime directe ale evenimentului rutier.Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, Parlamentul României, În vigoare de la 17.03.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 01.02.2016Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.

 Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…