Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 22.02.16-26.02.16


photo by Christian Joudrey, unsplash.com
Financiar-fiscalNormele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc din 24.02.2016, Guvernul României,

Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 26.02.2016Ordinul nr. 726/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 22.02.2016,Ordinul nr. 727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 26.02.2016Ordinul nr. 793/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 25.02.2016Ordinul nr. 795/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 25.02.2016Ordinul nr. 236/2016 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 25.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 25.02.2016Pentru anul fiscal 2016, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 100,5%.Agricultură, produse alimentareOrdinul nr. 234/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 23.02.2016Drepturile omuluiHotărârea în cauza Morar împotriva României din 07.07.2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO, În vigoare de la 24.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 24.02.201670. În speţă, valoarea despăgubirilor acordate părţii vătămate din procedura internă era deosebit de ridicată, având în vedere că reprezenta o valoare de peste cincizeci de ori mai mare decât valoarea salariului mediu de la momentul faptelor (a se vedea şi Andreescu, citată anterior, şi Antică şi Societatea "R" împotriva României, nr. 26.732/03, pct. 54, 2 martie 2010), fără a mai lua în calcul suma foarte mare pe care a trebuit să o ramburseze reclamantul cu titlu de cheltuieli judiciare.

71. Ţinând seama de consideraţiile precedente şi în mod special de importanţa dezbaterii de interes general în contextul căreia au fost făcute afirmaţiile în litigiu, precum şi de valoarea despăgubirilor la plata cărora a fost obligat reclamantul, Curtea consideră că ingerinţa în exercitarea libertăţii de exprimare a reclamantului nu a fost, în speţă, justificată de motive pertinente şi suficiente. Aşadar, nu se poate considera că ingerinţa a fost "necesară într-o societate democratică" în sensul art. 10 din Convenţie.Proprietate intelectualăDecizia nr. 10/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, ORDA, Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 25.02.2016Proceduri judiciareDecizia nr. 1/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracţiuni săvârşite în realizarea obiectului de activitate", Decizia nr. 1/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 23.02.2016Stabileşte că întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică şi, prin urmare, nu poate răspunde penal în condiţiile prevăzute de art. 135 din Codul penal.

Decizia nr. 898/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Curtea Constituţională, În vigoare de la 26.02.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 26.02.2016Constată că soluţia legislativă potrivit căreia încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 este "definitivă" este neconstituţională.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…