Treceți la conținutul principal

Asociere în participaţiune pentru exploatarea unui imobil (model)
photo by Peppe Ragusa, unsplash.com
 CONTRACTUL DE ASOCIAŢIUNE ÎN PARTICIPAŢIUNE

   1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

   Încheiat astăzi ...................... între (se pun datele participanţilor):
Asociat 1 , cu sediul …….., reprezentata prin …….şi
Asociat 2, cu sediul …., reprezentata prin ……..

   2. OBIECTUL CONTRACTULUI

   Obiectul contractului constă în amenajarea si exploatarea in comun a imobilului cu destinatie comerciala situat in …. ……….

   3. DURATA CONTRACTULUI

   Prezentul contract intră în vigoare
   - la data de ................, dată asupra căreia ambele părţi sunt de acord, şi va fi valabil până la data de ...............................................
 
  4. APORTURILE ASOCIATILOR

Asociat 1 contribue cu imobilul situat in Giurgiu …., evaluat contabil la suma de , care la data incheierii prezentului contract este in starea de …., precum si cu orice alte sume necesare finalizarii amenajarii acestui imobil afara celor la care s-a obligat Asociat 2 prin prezentul contract.
Asociat 2  contribuie cu suma de ….  Suma care va fi destinata exclusiv amenajarii imobilului din …

   5. IMPARTIREA PROFITULUI

Profitul inregistrat dupa deducerea cheltuielilor aferente exploatarii imobilului se va imparti in urmatoarele cote:
Asociat 1 - …%
Asociat 2 - … %
  

   6. ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII SOCIETATII

Toate deciziile privind activitatea realizata in asociere se iau prin acordul ambilor asociati.

Asociat 1 va reprezenta fata de terti asociatiunea si va incheia acte cu tertii in numele acesteia.

In cazul in care  Asociat 1  incheie acte care angajeaza asocierea constituita prin prezentul contract, fara acordul asociatului Asociat 2, acesta din urma va putea considera prezentul contract reziliat de plin drept fara notificare si fara interventia instantei de judecata. In aceasta situatie Asociat 1 va avea dreptul sa solicite catre Asociat 2 despagubiri contravaloarea aportului sau plus o penalitate de … pe fiecare an inceput de la data cand a varsat aportul.

Asociatii convin ca principala modalitate de exploatare a imobilului va fi inchirierea acestuia catre terti.
Asociat 1 nu poate sa instraineze imobilul pe perioada asocierii.


  7. EVIDENTA FINANCIAR CONTABILA
Toate operatiunile aferente amenajarii si exploatarii imobilului vor fi inregistrate in contabilitatea Asociat 1. Aceasta va raspunde personal pentru plata taxelor si impozitelor aferente.

De asemenea,  Asociat 1  este obligata ca lunar sa intocmeasca un deviz de venituri si cheltuieli ale asocierii care va fi transmis catre Asociat 2. In baza acestui deviz se va face plata cotei de profit catre asociatul  Asociat 2.

  8. LICHIDARE

Lichidarea se va face prin trecerea imobilului cu toate amenajarile si anexele sale in proprietatea Asociat 1.
In cazul in care lichidarea se va face la expirarea termenului contractului partilor nu vor datora alte plati una catre celalta.
Daca lichidarea va avea loc inainte de termenul pentru care este incheiat contractul partea in culpa va datora celeilalte parti despagubiri, avand in vedere si cele prevazute la art.6.
In cazul in care cuantumul despagubirilor nu poate fi determinat prin dispozitiile prezentului contract sau nu exista un acord al partilor in acest sens, acest cuantum va fi stabilit de catre instantele de judecata.
In cazul in care asocierea va fi lichidata inainte de termen prin acordul partilor , partile vor conveni si cum vor face lichidarea patrimoniului acesteia.

   9. LITIGII

   Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

   10. DISPOZIŢII FINALE

   Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional.
   Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue