marți, 19 aprilie 2016

Buletin legislativ 11.04.16-15.04.16photo by veeterzy, unsplash.com
Financiar-fiscal
Ordinul nr. 682/1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12.04.2016

Ordinul nr. 1164/2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12.04.2016

Ordinul nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 12.04.2016

Achiziţii publice
Instrucţiunea nr. 2/2016 emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, În vigoare de la 11.04.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 11.04.2016
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, atât prin anunţul/invitaţia de participare, cât şi prin documentaţia de atribuire, ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale referitoare la experienţa în implementarea unui/unor contract/contracte similar/similare atât ca tip şi complexitate, cât şi din punctul de vedere al rezultatului/funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului ce se atribuie prin respectiva procedură.
Instrucţiunile stabilesc reguli de bună practică în materie de „dovadă a capacităţii tehnice şi profesionale”.

Diverse
Hotărârea nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Guvernul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 11.04.2016

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, Parlamentul României, În vigoare de la 12.08.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 14.04.2016.

Niciun comentariu: