Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 18.04.16-22.04.16photo by Jon Ottosson, unsplash.com
Financiar-fiscal
Ordinul nr. 1162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 din 18.04.2016
Ordinul nr. 1196/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare şi completare a notificării de reexport, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 21.04.2016,
Ordinul nr. 1195/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 21.04.2016
Ordinul nr. 1189/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România, , Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 22.04.2016
Ordinul nr. 1190/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 22.04.2016
Ordinul nr. 1191/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 22.04.2016
Ordinul nr. 1192/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 22.04.2016

Societăţi
Legea nr. 62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Parlamentul României, În vigoare de la 22.04.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 19.04.2016
Nu sunt suspendate de drept ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei procedurile extrajudiciare aflate pe rolul comisiilor sportive din cadrul federaţiilor sportive care funcţionează potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect denunţarea unilaterală a contractelor individuale de muncă sau convenţiilor civile ale sportivilor şi sancţiuni sportive aplicabile în această situaţie sau orice alte litigii având ca obiect dreptul sportivului de a participa la competiţie.

Muncă, protecţie socială, calificări
Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, Parlamentul României, În vigoare de la 01.07.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 20.04.2016
Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată."
Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…