Treceți la conținutul principal

Beletin legislativ 28.03.16-01.04.16photo by Dmitri Paskevic, unsplash.com
Financiar-fiscal

Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, În vigoare de la 28.03.2016

Ordinul nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 30.03.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 30.03.2016

Ordinul nr. 1105/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, , Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 01.04.2016

Ordinul nr. 1106/2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015, În vigoare de la 31.03.2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 31.03.2016

Construcţii

Legea nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Parlamentul României, În vigoare de la 01.05.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 245 din 01.04.2016
1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;".
2. La articolul 4 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: "
2. în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale ale căror primării nu au niciun angajat - funcţionar public cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structurile de specialitate organizate conform legii;".
3. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă a literei e) se modifică şi va avea următorul cuprins: "
e) de primarii unităţilor administrativ-teritoriale care au în aparatul de specialitate angajaţi - funcţionari publici cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii pentru lucrările care se execută:".
4. La articolul 26 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: "
n) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prevederilor art. 37 alin. (2)."
5. La articolul 26 alineatul (2), liniuţa a şaptea se modifică şi va avea următorul cuprins: "
- de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi n);".
6. La articolul 27, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h), h1), i)-k), se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ- teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i)-k) se constată şi se sancţionează numai de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii."

Proprietate intelectuală

Decizia nr. 21/2016 privind lista surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme în scopul stabilirii statutului de operă sau fonogramă orfană, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA, În vigoare de la 28.03.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 28.03.2016

Diverse

Legea nr. 46/2016 pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Parlamentul României, În vigoare de la 04.04.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 01.04.2016
Patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;".

Proceduri judiciare
Decizia nr. 23/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură penală, Curtea Constituţională, În vigoare de la 31.03.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 31.03.2016
Constată că dispoziţiile art. 318 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale.

Decizia nr. 3/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.434/118/2012*, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 01.04.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 01.04.2016
Dispoziţiile art. 24 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, introduse prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, se aplică şi în ipoteza executării obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2014.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…