Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 25.04.16-29.04.16

photo by Fabian Blank, unsplash.com
Financiar-fiscal
Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, Parlamentul României, În vigoare de la 13.05.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 28.04.2016
Procedura dării în plată se aplică persoanelor fizice, cu credite până în valoare de 250.000 euro, indiferent de data încheierii contractului de credit, pentru credite imobiliare (intră aici şi cele pe renovări de imobile). Regulile se aplică şi codebitorilor.
Nu sunt incluse creditele din programul „Prima casă”.
Procedura constă prin somarea creditorului, somaţie făcută prin executor, avocat, sau notar de a se prezenta pentru încheierea actelor de transfer a proprietăţii asupra imobilului cu care s-a garantat creditul către creditor în schimbul stingerii datoriei. Dacă creditorul refuză, debitorul se poate adresa instanţei care va pronunţa o hotărâre judecătorească care va constata transferul proprietăţii şi stingerea datoriei.
Creditorul poate contesta propunerea de dare în plată în termen de 10 zile care curge de la data somaţiei făcută de debitor.
Pe parcursul procedurilor orice acţiuni împotriva debitorilor sunt suspendate.

Ordinul nr. 1193/2016 pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 01.05.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 25.04.2016

Fonduri europene
Ordinul nr. 534/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.2 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, Ministerul Fondurilor Europene – MFE, Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 27.04.2016

Achiziţii publice
Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi, Parlamentul României, În vigoare de la 27.05.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 27.04.2016

Diverse
Norma nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, În vigoare de la 27.04.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 321 din 27.04.2016

Norma 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 28.04.2016

Ordinul nr. 26/36/542/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului, Ordinul nr. 36/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI, Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 28.04.2016Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…