Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 04.07.16-08.07.16
photo by Stefan Stefancik, unsplash.com
Financiar-fiscal
Ordinul nr. 1888/2016 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 04.07.2016

Ordinul nr. 1884/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 04.07.2016

Ordinul nr. 1886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 05.07.2016

Ordinul nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, , Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 05.07.2016

Ordinul nr. 1885/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 05.07.2016

Ordinul nr. 1887/2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, , Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 05.07.2016

Ordinul nr. 1892/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale şi a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declaraţiei vamale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 06.07.2016

Ordinul nr. 1883/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 07.07.2016
Ordinul nr. 1893/2016 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 07.07.2016

Proceduri judiciare
Decizia nr. 12/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureş Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 1.804/308/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 1.391 alin. (1) şi art. 1.371 alin. (1) din Codul civil, în contextul soluţionării acţiunii civile în procesul penal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 04.07.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 04.07.2016
Dispoziţiile art. 1.391 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că, într-o cauză penală având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală din culpă, doar victima infracţiunii, care a suferit un prejudiciu, este îndreptăţită să obţină o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.
Dispoziţiile art. 1.371 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că autorul faptei va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o în cazul în care victima prejudiciului a contribuit şi ea cu vinovăţie la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă.
Decizia nr. 10/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000), în sensul stabilirii instanţei competente material să soluţioneze litigiile având ca obiect repararea prejudiciului creat prin discriminare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 05.07.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 05.07.2016
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, instanţa competentă să soluţioneze cererile pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare este judecătoria sau tribunalul, după caz, ca instanţe de drept civil, în raport cu obiectul învestirii şi valoarea acestuia, cu excepţia cererilor în care discriminarea a survenit în contextul unor raporturi juridice guvernate de legi speciale şi în care protecţia drepturilor subiective se realizează în faţa unor jurisdicţii speciale, cazuri în care cererile vor fi judecate de aceste instanţe, potrivit dispoziţiilor legale speciale.
Decizia nr. 405/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Curtea Constituţională, În vigoare de la 08.07.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 08.07.2016
Constată că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii".

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…