Treceți la conținutul principal

Identitatea la control

Nu cred că este cineva care să nu fi intrat în vreo clădire de birouri și să nu fi fost în situația în care un cerber plin de zel să vă ceară buletinul și să vă chestioneze ce căutați acolo.
Autoritatea din Cehia responsabilă de protecția datelor personale s-a gândit să emită o opinie asupra ce e permis și ce nu pentru astfel de situații. Cum e o situație extrem de uzuală cred că e de interes ce interpretări s-au emis.
În primul rând se consideră că este legitim în scopuri de protecție a proprietății private să se ceară unele informații despre persoanele care pătrund într-un spațiu  care nu este public prin definiție (cum e o clădire de birouri). În acest scop se poate cere numele, scopul vizitei și eventual numele persoanei care este vizitată.
Însă se atrage atenția că a se solicita alte informații excede scopului legitim al proprietății private. În niciun caz nu se pot face copii ale unor documnete de identitate sau nu se pot reține pentru prelucrare alte informații despre persoană.
Datele obținute nu se pot utiliza pentru a se supraveghea activitatea angajaților. Mai mult, aceste date trebuie șterse în câteva săptămâni deoarece nu este legitimă păstrarea lor pe perioade lungi de timp, pentru că excede scopului privind protecția proprietății.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…