Treceți la conținutul principal

Răspunderea în domeniul concurenței pentru fapta angajatului sau terțului subcontractor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în speța VM Remonts (cauza C 542/14) a avut ocazia să puncteze câteva lucruri legate de răspunderea copaniilor pentru încălcarea regulilor privind concurența în cazul faptelor unor angajați sau terți subcontractori.
În ce privește angajații Curtea este tranșantă: niciun argument nu poate fi primit pentru a scuti de răspundere o companie față de fapta angajatului său, fie și dacă s-ar invoca situația în care angajatul ar acționa împotriva instrucțiunilor primite din partea conducerii.
În ce privește terții subcontractori urmează a se verifica dacă:
- dacă terțul este într-adevăr un subcontractor independent. Dacă nu este independent, compania va răspunde pentru actele acelui subcontractor.
- dacă actele terțului au fost susține de acte ale companiei însăși.
- dacă compania nu putea să prevadă comportamentul anticoncurențial al terțului subcontractor.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…