Treceți la conținutul principal

Răspunderea în domeniul concurenței pentru fapta angajatului sau terțului subcontractor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în speța VM Remonts (cauza C 542/14) a avut ocazia să puncteze câteva lucruri legate de răspunderea copaniilor pentru încălcarea regulilor privind concurența în cazul faptelor unor angajați sau terți subcontractori.
În ce privește angajații Curtea este tranșantă: niciun argument nu poate fi primit pentru a scuti de răspundere o companie față de fapta angajatului său, fie și dacă s-ar invoca situația în care angajatul ar acționa împotriva instrucțiunilor primite din partea conducerii.
În ce privește terții subcontractori urmează a se verifica dacă:
- dacă terțul este într-adevăr un subcontractor independent. Dacă nu este independent, compania va răspunde pentru actele acelui subcontractor.
- dacă actele terțului au fost susține de acte ale companiei însăși.
- dacă compania nu putea să prevadă comportamentul anticoncurențial al terțului subcontractor.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…