Treceți la conținutul principal

Semnal 04.08.2016

Dacă vreți să aflați cum vă lasă ANAF fără calitatea de încasator de TVA, din oficiu, e bine să citiți:Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA din 05.07.2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 03.08.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 592 din 03.08.2016.

Desigur aveți o șană să vă înregistrați la loc conform
Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 05.07.2016, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 13.08.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 03.08.2016.


Iar producătorii de baterii și acumulatori trebuie să fie atenți, căci procedurile de înregistrare sunt pe cale să se modifice după cum spuneHotărârea nr. 540/2016 pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, Guvernul României, În vigoare de la 03.08.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 03.08.2016, schimbarea regulilor de înregistrare 

 Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…