Treceți la conținutul principal

Semnal 10.08.2016Pentru ca s-a dat liber la încasat plăți în numerar pentru organizatorii de nunți și botezuri s-a emis și o procedură după care se admite ca un astfel de organizator să primească aprobare de încasări în numerar dincolo de plafonul de 10.000 lei. Aprobarea se dă la cerere și principalul criteriu este cel istoric, putând fi aprobate plafoane mai mari în funcție de istoricul de încasări al fiecărei firme.

Nu este deloc clar ce poate face cineva care înființează o firmă nouă în domeniu, din moment ce el nu are vreun istoric de încasări în funcție de care să-I fie aprobat un plafon majorat.
Sau dacă eu am o firmă mica care prinde peste noapte afacerea secolului în care am nevoie să fac încasări în numerar peste ce fac deobicei, ce mă fac? Genul ăsta de norme crează avantaje concurențiale pentru anumiți comercianți și dezavantajează pe cei nou intrați pe piață sau afacerile mici.
Consiliul Concurenței o fi citit ce scrie onorat Ministerul Finanțelor în Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată din 02.08.2016,aprobată prin Ordinul  nr. 1265/2016, Ministerul Finanţelor Publice – MFP În vigoare de la 08.08.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 08.08.2016?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului pare să fie mai interesată de drepturile infractorilor decât de problemele cetățeanului normal din România. Altfel nu îmi explic avalanșa de cereri admise de către Curte în ce privește încălcarea unor drepturi ale omului în legătură cu procedure penale. Sigur, drepturile omului sunt importante, dar parcă Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar trebui să se uite un pic și la contextul social în care se petrec faptele respective. Hotărârea în cauza Bălteanu împotriva României din 16.07.2013, data Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO, Monitorul Oficial, Partea I nr. 605 din 09.08.2016  are și aspectul că intră pe terenul foarte delicat al interceptărilor. Încă ceva muniție pentru avocații care apără acuzați de fapte de corupție unde interceptările sunt o probă esențială.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue