Treceți la conținutul principal

Convocare cercetare disciplinară- modelAlvaro Serrano, unsplash


Antet                                                                                                            Nr.______/__________________Către, Salariat

Adresa: ______________________            Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________, în data de  __________, ora  _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.

Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________

_____________________________________________________________________.

. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:

-       Regulamentului Intern, ________

-       Codul Muncii______________,

-       Fișa postului _______________

Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.

Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.

În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

În cursul cercetarii disciplinare prealabile aveți dreptul să formulați și să susțineți toate apărările în favoarea dvs.

Prezenta s-a intocmit in 2 (doua) exemplare, din care 1 exemplar v-a fost înaintat spre luare la cunoștință.Data: ____________      

Semnătură,Eu, ___________,  am luat la cunostinta de prezenta convocare

   (semnatura salariat convocat si data)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris