Treceți la conținutul principal

Măsuri asigurătorii la nivel european

Drew Patrick Miller, unsplash
De ieri, 18 ianuarie 2017 a intrat în vigoare REGULAMENTUL (UE) NR. 655/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială.

Practic procedura permite, dacă este cazul de recuperare a unei creanțe transfrontalier în cadrul Uniunii Europene, să se instituie printr-o procedură simplă în țara de origine a creditorului echivalentul unei popriri asigurătorii asupra conturilor debitorului. Regulamentul face deosebire între cei care au o creanță constată printr-o hotărâre judecătorească, act autentic sau tranzacție judiciară și creditorii care nu au creanțe astfel constatate. Pentru cei din urmă există și obligația de a constitui o garanție în cazul în care apelează la o astfel de procedură.
Debitorii nu sunt informați asupra acestei proceduri. Banca implicată în aceasta procedură este ținută să nu informeze debitorul de o astfel de procedură înainte de finalizarea sa (instituirea măsurii asigurătorii- indisponibilizarea sumelor din conturi). În cadrul procedurii există mijloace de a se cere informații despre conturile debitorului, în cazul în care creditorul nu are informații exacte asupra conturilor deținute de către debitor.
Măsura asiguratorie are aceeași ordine de preferință ca cea acordată pentru hotărâri judecătorești similare în dreptul statului în care se solicită executarea.
Taxele nu trebuie să fie mai mari decât cele solicitate de statul în care se face cererea pentru ordine judecătorești similare. Cererile echivalente în România se taxează cu 100 de lei.
Pentru a apela la această procedură creditorul trebuie să aibă o creanță exprimată într-o valoare monetară și să arate că există un risc ca debitorul să facă în așa fel încât să împiedice sau să îngreuneze executarea creanței.
Procedura nu poate fi folosită asupra debitorilor în insolvență. O dificultate este prevederea că nu pot fi supuse acestei măsuri asigurătorii sume de bani sume de bani care sunt exceptate de la executare potrivit dreptului național al locului de executare (de exemplu sunt plafoane prevăzute ca sume minime necesare subzistenței).

Marea Britanie și Danemarca sunt exceptate de la aplicarea acestei proceduri.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…