Treceți la conținutul principal

Semnal 10.01.2017

Alejandro Scaff, unsplash
Anul începe bine din punct de vedere financiar-fiscal cu unele reduceri de taxe și impozite. Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  În vigoare de la 01.02.2017, Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 06.01.2017
Fără taxa radio-TV, fara taxa de cazier fiscal,fără unele taxe la Registul Comerțului, fără taxe cosnulare,fără taxe extrajudiciare de timbru, fără timbrul de mediu pentru autovehicule, și sunt enumerate doar câteva din taxele eliminate.

Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Guvernul României, În vigoare de la 06.01.2017, Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 06.01.2017.
Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţi conexe acesteia sunt scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Această facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condiţiile respectării reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.
Incepand cu 01 februarie 2017, intreprinderile care  au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro vor fi considerate microintreprinderi. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.  Pentru anul 2016, acest plafon de 500.000 euro se determină în lei utilizand cursul de 1 euro = 4,5411 lei, respectiv reprezintă suma de 2.270.550 lei. Cota va fi de 1% pentru cele cu salariați și 3% pentru cele fără salariați.
Foarte important: impozitul pe microintrepribderi este obligatoriu, nu se poate opta.
Sunt scutiți de impozitul pe venit unii salareiați sezonieri.
Abonamentele de sănătate suportate de salariati sunt deductibile la calculul impozitului pe venit intr-o valoare de 400 euro anual.
Vânzările de active din patrimoniul personal (constructii, terenuri) sunt scutite de impozit pentru suma de 450.000 lei.
Pentru suma ce depașește această valoare, se plătește un impozit în cota de 3%.
Se abrogă plafonul de 5 x salariul mediu brut ca suma maximă la care se calculeaza contribuția de asigurări sociale/pensii pentru persoanele ce realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor. Aceasta abrogare este valabila atat pentru contribuția individuala suportată de persoana fizică, cât și pentru contribuția datorată de angajator.Pentru persoanele fizice ce desfșsoară activitați independente sau pentru persoanele fizice ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, se pastrează plafonul maximal de 5 x salariul.
Pentru veniturile din investiții (dividende, dobânzi, cedarea părților sociale și a acțiunilor etc), nu se datorează contribuția la sănătate dacă persoana fizică realizează venituri ce sunt supuse deja contribuției la sănătate (venituri din salarii, pensii, activități independente etc


Înalta Curte de Justiție și Casație continua activitatea de lămurire a unor aspect legate de procedurile judiciare.
Decizia nr. 20/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 915 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cu privire la înţelesul noţiunii de "acord" al părţilor din cuprinsul tezei a doua a acestui text de lege, respectiv condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească convenţia părţilor cu privire la alegerea instanţei care ar urma să soluţioneze acţiunea de divorţ, în situaţia în care nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa pe teritoriul României, ICCJ, În vigoare de la 27.12.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 27.12.2016.
În interpretarea şi aplicarea art. 915 alin. (2) din Codul de procedură civilă, stabileşte că acordul părţilor cu privire la alegerea instanţei care urmează să soluţioneze acţiunea de divorţ trebuie să fie exprimat expres.

Decizia nr. 44/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sibiu - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 11.338/306/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 28.12.2016,
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie şi motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă.

Decizia nr. 39/2016 privind examinarea sesizărilor conexate formulate de Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă în dosarele nr. 14.150/212/2015 şi nr. 11.092/212/2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la condiţia de stabilire a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 28.12.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1055 din 28.12.2016.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia de stabilire a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul poate fi îndeplinită ulterior emiterii titlului de proprietate, neîndeplinirea acesteia atrăgând sancţiunea specifică prevăzută de dispoziţiile art. 49 din aceeaşi lege.

Proprietate imobiliară Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Guvernul României, În vigoare de la 27.12.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1052 din 27.12.2016
Sunt de notat regulile privind avizul de inițiere a unui plan de urbanism zonal, obligația consilierilor locali /județeni de a motiva votul lor pentru documnetațiile d eurbanism, precum și reglementarea fermă a interdicției de a se aproba documnetații de urbanism/construire pentru imobile de ja construite și care nu respectă normele în vigoare.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…