Treceți la conținutul principal

Semnal 14.01.2017

Lotte Meijer, unsplash
Financiar-fiscal

Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Parlamentul României, În vigoare de la 15.01.2017.
Nu se mai plătesc impozite pentru pensii sub 2000 lei. Românii care au asigurări de sănătate la un sistem de asigurări străin sunt scutiți deplata contribuției la asigurări, dacă acel sistem acoperă si teritoriul României. Pensionarii sunt scutiți de plata asigurărior de sănătate.

Ordinul nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a
contribuabililorşi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere
pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică
operaţiuni din sfera TVA“, ANAF, În vigoare de la 1 februarie 2017 Monitorul Oficial nr. 40 din 13.01.2017.
Este eliminat formularul 988.

Ordinul nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF, În vigoare de la 11.01.2017,  Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11.01.2017


Ordinul nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016, Ordinul nr. 94/2017, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 12.01.2017

Achiziții publice

Instrucţiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, În vigoare de la 11.01.2017, Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11.01.2017

Drepturile omului

Hotărârea din 5 aprilie 2016 în Cauza Cazan împotriva României, ,Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO, În vigoare de la 12.01.2017, Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 12.01.2017

Cu toate acestea, Curtea reaminteşte că a reiterat principiul conform căruia sarcina probei faptelor săvârşite revine autorităţilor atunci când o persoană se află în mâinile poliţiei sau unei autorităţi comparabile; de asemenea, precizează că acest principiu se aplică chiar şi în cazul în care persoana se află într-un alt context decât lipsirea de libertate propriu-zisă, precum este cazul unui control al identităţii sau al unui simplu interogatoriu (Bouyid, citată anterior, pct. 84). Totodată, a mai subliniat că interzicerea utilizării forţei fizice, atunci când nu este strict necesar impusă de comportamentul persoanei interesate, se aplică atunci când aceasta din urmă este lipsită de libertate sau, mai general, atunci când se confruntă cu agenţi ai forţelor de ordine (Bouyid, citată anterior, pct. 88). Deşi, spre deosebire de Cauza Bouyid, citată anterior, reclamantul în speţă s-a prezentat din proprie iniţiativă la secţia de poliţie, Curtea notează că acesta s-a confruntat cu un agent al forţelor de ordine în calitatea sa de avocat al unui client care dorea informaţii cu privire la un dosar penal deschis împotriva sa.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…