Treceți la conținutul principal

Semnal 12.05.2017

Maria Mekht, unsplash
Finaciar-fiscal
Legea nr. 82/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, Parlament, Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 02.05.2017
Modificări la procedura fiscală:
Art. 229. - Precizarea naturii debitului
(1) În toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu și să se arate natura și cuantumul debitului ce face obiectul executării.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în toate actele de executare silită care privesc poprirea bancară, cu excepția înștiințării debitorului privind înființarea popririi, trebuie să se indice doar cuantumul total al obligațiilor fiscale ce fac obiectul popririi.»"
Alineatul (4) al articolului 236 se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) Sumele ce reprezintă venituri bănești ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum și ajutoarele sau indemnizațiile cu destinație specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condițiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare."
Ordinul nr. 1024/2017 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii, ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 321 din 04.05.2017.
Organele fiscale centrale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii și a sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor înființate de contribuabilii mijlocii sunt administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, pentru:
a) contribuabilii persoane juridice care își au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului București, după caz;
b) sediile secundare înființate de contribuabilii mijlocii care își au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului București, după caz, chiar dacă locul de desfășurare a activității sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor regiuni/municipiului București;
c) grupul fiscal unic al cărui reprezentant își are domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului București, după caz;
d) contribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Muncă, protecție socială, calificări
Ordinul nr. 625/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 03.05.2017
Pentru semestrul I al anului 2017, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 și 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 440 lei.
Achiziții publice
Legea nr. 80/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Parlament, Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 02.05.2017
La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 și 51 bis din 20 ianuarie 2011.
Proceduri judiciare
Decizia nr. 18/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea Constituțională, Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 02.05.2017
Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Ion Piloiu și Aurelian Simion Baciu în Dosarul nr. 1.519/111/2015/a1 al Curții de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori și constată că soluția legislativă cuprinsă în dispozițiileart. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 75/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, care exclude posibilitatea de a face contestație împotriva soluției prevăzute la art. 346 alin. (2), este neconstituțională.

Piața de capital, asigurări
Regulamentul nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare, ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 02.05.2017
Norma nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006, ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 02.05.2017
Norma nr. 9/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011, ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 03.05.2017
Norma nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 03.05.2017,
Norma nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 04.05.2017
Norma nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013, ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 04.05.2017
Norma nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013, ASF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 04.05.2017


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue