Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 23 august 2017

Photo by Sticker Mule, unsplash
Ordonanța de urgență nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule. Emitent: Guvernul României. În vigoare de la 07 august 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 07 august 2017.

Cererea de restituire a taxei de pe poluare, timbru de mediu, taxă specială se pot depune la administrațiile din cadrul ANAF până la 31 august 2018.

Ordonanța de urgență nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Emitent: Guvernul României. În vigoare de la 07 august 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 07 august 2017.

În scopul combaterii muncii la negru s-a extins definiția pentru muncă nedeclarată incluzând:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Angajatorul va fi obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc, precum și să țină, în plus față de evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, și evidența orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru.

Au fost mărite sancțiunile.

Legea nr. 105/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Adoptată în Parlamentul României. În vigoare de la 22 mai 2017. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 19 mai 2017.

Noile prevederi stabilesc excepții care permit depășirea perioadei de 90 de zile pentru care un zilier poate presta activități pentru același beneficiar, pe durata unui an calendaristic, doar în cazul zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum și activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate. În cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.


Ordonanta Guvernului nr. 4/2017 pentru completarea Codului fiscal. Contracte individuale de munca cu timp partial sub salariul minim brut pe tara garantat in plata, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 508 din 25 iulie 2017

Ordonanta impune firmelor sa plateasca, incepand din prima zi a lunii august, contributiile la CAS și CASS la nivelul salariului minim brut pe tara pentru acei angajati ce obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor cumulate mai mici de 1450 lei brut. Este vorba de salariatii incadrati cu normă partiala care nu obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor in cursul aceleiasi luni de cel putin salariul minim brut pe tara, nu sunt pensionari limita de varsta in sistemul public de pensii, nu sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi intr-o formă de scolarizare, nu sunt ucenici, nu sunt persoane cu dizabilităţi carora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi.

Ordonanţa de Urgenţ nr. 55/2017, Publicată în M.O. nr. 644 din 07 august 2017
Intră în vigoare de la 1 septembrie 2017.
Indemnizația de creștere a copilului a fost plafonată la 8500 lei.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua