marți, 5 septembrie 2017

Semnal 05.09.17 - Modificări importante în domeniul fiscal


Photo by kitsanoo, unsplash
Ordonanța nr. 30 /2017 pentru mofificarea Codului de procedură fiscală, Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 31.08.2017.
Petițiile, documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină depuse fără respectarea alin. (2) sau (3), după caz, nu se iau în considerare de organul fiscal dacă acesta a solicitat traducerea în limba română potrivit alin. (2) sau (3), după caz, iar contribuabilul/plătitorul nu s-a conformat solicitării.
Pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței răspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credință acumularea și sustragerea de la plata acestor obligații.
Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă și domiciliu fiscal are ca efect și modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/plătitorul nu are obligația depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul.
Pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activității lor preoții, avocații, consultanții fiscali, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informațiilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația fiscală în sarcina lor, atât în calitate de contribuabili/plătitori, cât și în calitate de persoane care exercită profesia respectivă.
Sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanță dezvoltat de Ministerul Finanțelor Publice/A.N.A.F. poate fi utilizat și de alte instituții sau autorități publice în scopul realizării comunicării actelor emise de aceste instituții sau a depunerii de către contribuabili/plătitori de cereri, înscrisuri sau orice alte documente la aceste instituții.
Odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori, instituțiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu dețin cod de identificare fiscală.
Se introduce  o nouă metodă de comunicare a actelor administrativ fioscale anume prin delegat al administrației fiscale.
Penalitățile de nedeclarare nu pot fi cumulate cu penalitățile de întârziere.
În executarea silită se poate cere suspendarea acesteia  promițând depunerea unei scrisori de garanție bancară sau poliță de asigurare care să garanteze executarea obligației. Dacă nue ste depusă în 45 de zilese reia executarea și contribuabilul este executat.
Contribuabilii care intenționează să-și schimbe domiciliul fiscal în altă țară trebuie să anunțe organul fiscal cu 30 de zile înainte sub sancțiunea amenzii.
Acestea sunt doar câteva dintre modificările aduse, actul normativ cuprinzând dispoziții largi de amănunt legate de procedura fiscală.

Ordonanța nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene, Guvernul României, Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 31.08.2017
Teremnul pentru introducerea caselor de marcat în rețea este prelungit până la 1 august 2018.

Ordonanța nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 31.08.2017
Cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, sunt deductibile numai în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate.
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.
Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi reținut la sursă au obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este de 18.000 lei.

 Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, Monitorul Oficial, Partea I nr. 706 din 31.08.2017, Se aplică de la 1 ianuarie 2018.
Se aplică tituror afacerilor cu excepția lier profesioniștilor și persioanelor fizice autorizate să desfășoare activități independente. Atenție că și restul contribuabililor acre nu sunt înregistrați în scop de TVA trebuie să efectueze plățile defalcat către furnizorii lor.
Cei care încasează bani de la Stat trebuie să-și deschidă conturile de TVA obligatoriu la trezorerie.
În rest se pot deschide la orice bancă.
Din contul de TVA nu s epot face decât plăți către buget, se poate plăti TVA către furnizori se pot face transferuri în alt cont de TVA,. Se mai pot face corecții sau transferuri către alt cont de TVA al unui memebru al unui grup unic.
Sumele primite în numerar sau prin card bancar trebuie depuse în termen de 7 zile în contul de TVA.

Niciun comentariu: