Treceți la conținutul principal

Semnal 19.10.17 - Procedurile aprobare transfer sume din contul de TVAPhoto by Paul on Unsplash
Financiar-fiscal

Ordinul nr. 2927/2017 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA , ANAF În vigoare de la 13 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 13 octombrie 2017

INSTRUCŢIUNI pentru completarea formularului (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA"

   1. Formularul (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, denumită în continuare ordonanţă. 

    Formularul (310) "Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA" se depune la organul fiscal competent, pentru solicitarea transferurilor de sume prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) şi k) din ordonanţă. 

    Cererea se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF care are ataşate două fişiere, astfel: 

   - un fişier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF); şi 

   - un fişier cu extensia zip care va conţine documentele justificative anexate la cerere. 

    Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-guvernare, secţiunea Depunere declaraţii, situaţie în care, pentru depunerea cererii, plătitorul trebuie să deţină un certificat digital calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. 

    Cererea în format electronic copiată pe suport CD şi însoţită de formularul listat şi semnat se poate depune şi direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire. 

    Formularul se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), secţiunea Servicii online subsecţiunea Declaraţii electronice. 

   2. Completarea formularului se face astfel: 

   Secţiunea A. "Date de identificare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA" 

   A.1. Caseta "Denumire" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz. 

    În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire" se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate, reprezentată fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii). 

   A.2. Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează astfel: 

   - contribuabilii persoane juridice, cu excepţia comercianţilor, asociaţiile sau alte entităţi fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală; 

   - comercianţii, inclusiv sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare; 

   - contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscală; 

   - contribuabilii persoane fizice, cu excepţia persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 316 din Codul fiscal; 

   - contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, şi sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, potrivit art. 316 din acelaşi act normativ, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA. 

    Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului. 

   A.3-A.15. Caseta "Domiciliu fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. 

    În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidenţele şi documentele ce trebuie păstrate, în conformitate cu prevederile pct. 88 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

    În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliu fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal. 

    În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în caseta "Domiciliu fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform pct. 88 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

   B. Date de identificare a persoanei împuternicite să solicite transferul sumelor din contul de TVA, respectiv ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului 

   1. Denumire/Nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină. 

   2. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului. 

   3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal. 

   C. Informaţii despre sume 

    Acest cartuş conţine: 

   C.1. Nr. crt. - se va înscrie numărul atribuit fiecărei instituţii bancare/instituţie de trezorerie, o singură dată. 

    Pentru fiecare instituţie bancară/unitate de trezorerie se vor detalia informaţiile de la C.2-C.7, astfel: 

   C.2. Cont TVA (IBAN) Denumirea instituţie de credit/unitate de trezorerie - se va înscrie contul de TVA (IBAN) [aşa cum este definit la art. 1 lit. d) din ordonanţă] şi denumirea instituţiei de credit/unităţii de trezorerie la care este deschis contul de TVA pentru care se solicită transferul de sume. 

   C.3. Contul curent (IBAN) - se înscrie contul curent (IBAN) deschis la instituţia de credit/unitatea de trezorerie (menţionată la pct. C.2) la care este deschis contul curent în care se solicită transferul sumelor din contul de TVA. 

   C.4. Motivul pentru care se solicită transferul - se va/vor selecta motivul/motivele pentru care a fost depusă cererea de a aprobare a transferului şi care trebuie să se încadreze în prevederile art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) şi k) din ordonanţă, astfel: 

   - e) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA; 

   - g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA; 

   - h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d) din ordonanţă; 

   - j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) din ordonanţă şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA; 

   - k) sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepţia celor reţinute din încasările în numerar, prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanţă, sau cu cardul din contul curent. 

   C.5. Acte justificative - se va completa cu denumirea documentelor justificative, numărul şi data acestora, corelate cu suma solicitată aşa cum au fost ele adăugate în arhiva de documente ataşată acestui formular, după cum urmează: 

   a) pentru situaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) din ordonanţă: instrumente financiar-bancare de plată, extrase de cont, facturi; 

   b) pentru situaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. g) din ordonanţă: ordine de plată, extrase de cont, facturi, contracte şi orice alte documente care pot susţine corectarea facturilor sau ajustarea bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;  

   c) pentru situaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţă: documentele de plată şi extrasele de cont din care rezultă suma transferată din contul curent; 

   d) pentru situaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. j) din ordonanţă: aceasta se realizează pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală; 

   e) pentru situaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. k) din ordonanţă: documentele prevăzute de lege care au stat la baza plăţii în numerar şi/sau a plăţilor efectuate cu cardul din contul curent (factura, bonuri fiscale, declaraţii vamale de import etc.), documentele de plată (în numerar, cu cardul din contul curent). 

    Pentru toate situaţiile de mai sus pot fi anexate şi orice alte documente care justifică solicitarea transferului sumelor din contul de TVA. 

    Responsabilitatea pentru conţinutul documentelor justificative revine integral contribuabilului. Pentru fiecare motiv pentru care se solicită transferul de sume din contul de TVA şi pentru fiecare cauză care a stat la baza solicitării se vor înscrie documentele justificative. 

    Documentele justificative, în copie certificată conform cu originalul de către contribuabil, vor fi scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a arhivei de fişiere în format zip. Pentru eficienţa lucrului cu documente justificative este recomandată structurarea acestora în funcţie de sume şi motive. 

   C.6. Cauze - pentru fiecare motiv pentru care se solicită transferul de sume din contul de TVA se vor prezenta detaliat cauzele care au stat la baza solicitării. 

   C.7. Sumă solicitată - pentru fiecare motiv pentru care se solicită transferul de sume din contul de TVA şi pentru fiecare cauză care a stat la baza solicitării de sume a fi transferate din contul de TVA se va înscrie suma de TVA aferentă fiecărui document justificativ înscris.Ordinul nr. 2792/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură. ANAF, În vigoare de la 13 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 13 octombrie 2017 

Muncă, protecție socială

Decizia nr. 460/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, Curtea Constituțională, În vigoare de la 12 octombrie 2017, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 12 octombrie 2017

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Andra-Roxana Trandafir în Dosarul nr. 47.685/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care exclude posibilitatea acordării indemnizaţiei de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pe baza cărora s-a calculat şi plătit contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, în alte situaţii decât cele prevăzute expres de acest text de lege, este neconstituţională. 

Proceduri judiciare

Decizia nr. 42/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept, ICCJ, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 16 octombrie 2017,

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în cazul unei acţiuni prin care se solicită constatarea valabilităţii unei promisiuni bilaterale de schimb care vizează bunuri supuse impozitării şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor să prezinte certificat de atestare fiscală şi să aibă achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat bunul ce se înstrăinează, indiferent dacă bunurile au valoare egală sau valori diferite. 

    În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru intabularea în cartea funciară, nu reprezintă o procedură de executare silită. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua