Treceți la conținutul principal

Dreptul la compensații în lumina RGPD


Photo by SHTTEFAN on Unsplash
Conform articolului 82 din Regulamentul european privind protecția datelor personale orice persoană care a suferit o daună, fie ea materială sau morală, ca urmare a prelucrării ilegale de date personale poate obține o compensație.

Câteva lucruri trebuie subliniate

1.       Regulamentul extinde răspunderea. Dacă până acum răspunzători pentru încălcarea regulilor privind prelucrarea datelor personale erau numai operatorii (cei care dețineau inițiativa prelucrării datelor) acum răspunderea se aplică și persoanelor împuternicite de către operator să realizeze prelucrarea datelor. Mai concret furnizorilor de servicii care realizează practic și tehnic operațiunile de prelucrare a datelor. Aceasta are un impact major asupra industriei de servicii informatice. De exemplu serviciile de cloud. Dacă o companie apela la un serviciu de cloud, datele vehiculate prin acel serviciu erau exclusiv în răspunderea companiei care apela la acel serviciu. Numai acea companie (beneficiara serviciului) era răspunzătoare ca prelucrările de date personale să fie făcute conform regulilor. Acum lucrurile se schimbă fundamental. Și prestatorul serviciului de cloud este responsabil de modul cum sunt prelucrate datele. Cum prestatorul este de regulă o companie mai mare, iar beneficiarul serviciului poate fi o mică afacere, persoanele vizate de prelucrările de date personale sigur vor fi tentate să obțină despăgubiri în primul rând de la prestatorul de servicii și nu de la compania beneficiară a serviciului informatic.

2.       Trebuie reținut că este la libera alegere a persoanei vizate să solicite daunele fie prestatorului de servicii IT, fie beneficiarului de servicii. Deci va rezulta în mod sigur un număr mare de litigii legate de prelucrarea datelor personale în acre vor fi implicate companiile de servicii IT

3.       Pe lângă prejudicii materiale se vor putea cere daune morale. Inclusiv daune legate de stări de stres, sau atingeri aduse reputației. Costurile rezultate pot fi semnificative în acest context.

4.       Singura posibilitate de a scăpa de răspundere este aceea de a demonstra că în nicio circumstanță nu pot fi responsabili de evenimentul care a condus la o încălcare a regulilor privind prelucrarea datelor personale și la prejudiciu. Ceea ce este ușor de spus, dar foarte greu de făcut în practică. În concret toți cei implicați în prelucrarea datelor personale trebuie să documenteze în mod extensiv și exhaustiv toate evenimentele, actele, situațiile care au legătură cu prelucrarea datelor personale, pentru a putea avea probe, în cazul neplăcut că se încearcă angajarea răspunderii pentru acoperirea unui prejudiciu, că culpa nu le aparține.
Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…