Treceți la conținutul principal

Semnal 13.11.2017 Revolutia fiscala

Photo by Makhmutova Dina on Unsplash
Financiar-fiscal
Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 10 noiembrie 2017 - „revolutia fiscala”

Toate contribuțiile sociale sunt reduse la trei:
a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
c) contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.
Sunt impuse limite la deductibilitatea dobânzilor.
Au fost eliminate condițiile privind calificarea ca microintreprindere privind domeniul de activitate.
Pragul cifrei de afaceri pentru microintreprinderi a fost ridicat la 1000000 euro.
Sunt eliminate condițiile restrictive pentru persoanele juridice nou înființate relativ la încadrarea ca microîntreprindere.
Impozitul pe venit
Cota impozitului pe venit devine 10%.
Contribuția de asigurări sociale
Cota de contribuție de asigurări sociale este de 25% . În cazul angajaților se plătește de aceștia prin reținere din salariu de către angajator. Cotele pentru condiții deosebite și speciale de 4 și 8 la sută se plătesc de angajator.
În cazul contractelor cu timp parțial baza de impunere va fi cel puțin salariul minim pe economie, cu excepția unor situații (studenți, pensionari, cu mai multe contracte de muncă).
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia. 
Până la 31 ianuarie al fiecărui an se va depune declarație privind venitul ales.
Nu este datorată contribuția dacă se obțin venituri sub venitul minim.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Cota este de 10%.  Dispare contribuția anagajatorului. Anagajatorii vor continua să o rețină și să o plătească pentru salariații lor.
În cazul activităților independente, venituri din închiriere, agricole și altele asemenea, baza de calcul este venitul minim.
Contribuţia asiguratorie pentru muncă 
O vor plăti angajatorii și va fi în cotă de 2,25% din salariile și câștigurile asimilate salariilor plătite.
TVA
Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA dacă, după administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială că persoana impozabilă ştia sau ar fi trebuit să ştie că operaţiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind taxa pe valoarea adăugată care a intervenit în amonte sau în aval în lanţul de livrări/prestări.
Ordinul nr. 2827/2017 privind completarea unor reglementări contabile, Ministerul Finanțelor Publice - MFP, Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 07.11.2017
Sunt prevăzute conturi contabile noi necesare pentru aplicarea TVA split.
Legea nr. 209/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 07.11.2017.
Sunt introduse unele facilități pentru clăirile monument istoric.
Piața de capital
Legea nr. 210/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 07.11.2017
Proceduri judiciare
Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, în Dosarul nr. 14.607/197/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: dacă "în ipoteza săvârșirii unei noi infracțiuni intenționate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracțiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare", ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 01.11.2017
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal stabilește că:
În ipoteza săvârșirii unei noi infracțiuni intenționate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunțarea soluției de condamnare pentru noua infracțiune, cât și revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare sunt obligatorii.
Decizia nr. 59/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București - Secția a V-a civilă în Dosarul nr. 18.858/4/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 871 din 06.11.2017
În cauzele având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluționat definitiv, dispozițiile art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă rămân aplicabile.
Decizia nr. 23/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală prin Încheierea de ședință din data de 12 mai 2017, pronunțată în Dosarul nr. 27.910/3/2015, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 08.11.2017
Stabilește că "În interpretarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor nu se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală."
Diverse
Hotărârea nr. 219/2017 pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu și lung și a investițiilor românești de capital în străinătate, în numele și în contul statului" (NI-ASR-05-VI/0), Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 03.11.2017
Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua