Treceți la conținutul principal

Semnal 11.12.17 -- taxe de timbru și executări de ipoteci


Photo by Chris Abney on Unsplash
Financiar-fiscal

Procedura de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 16.11.2017, Ministerul Finanțelor Publice, Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 28.11.2017

Ordinul nr. 3357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale, ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 27.11.2017

Ordinul nr. 3289/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 27.11.2017Proceduri judiciare

Decizia nr. 60/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București - Secția a IV-a civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept constând în "interpretarea dispozițiilor art. 2.431 din Codul civil, prin raportare la art. 632 din Codul de procedură civilă cu privire la posibilitatea executării silite privind un drept de creanță garantat prin contract de ipotecă legal încheiat și care, potrivit art. 2.431 din Codul civil, constituie titlu executoriu, dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 24.11.2017, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 24.11.2017

În interpretarea dispozițiilor art. 2.431 din Codul civil raportat la art. 632 din Codul de procedură civilă este posibilă executarea silită a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă valabil încheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar dacă dreptul de creanță însuși nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispozițiilor legale, titlu executoriu.

Decizia nr. 55/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a V-a civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 943 din 29.11.2017

Dispozițiile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 se interpretează în sensul că de scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac beneficiază numai reclamantul care a fost scutit în primă instanță de obligația timbrajului.

Decizia nr. 73/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Cluj - Secția civilă în vederea dezlegării următoarei probleme de drept, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 22.11.2017

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 906 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, încheierea de soluționare a cererii de obligare la plata de penalități pe zi de întârziere a debitorului unei obligații de a face sau a nu face, evaluabile în bani, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, este definitivă, indiferent de soluția adoptată de instanța de executare, respectiv de admitere sau de respingere a cererii creditorului.

Decizia nr. 16/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov referitor la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, referitor la competența materială de soluționare a contestațiilor în materia electorală, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 24.11.2017

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 54 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 59 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, competența materială procesuală de soluționare a contestațiilor împotriva deciziilor birourilor electorale de circumscripție de admitere sau respingere a candidaturilor revine instanțelor civile.

Decizia nr. 15/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Timișoara referitor la modul de interpretare a sintagmei "stabilirea caracterului nelegal al arestării preventive" din cuprinsul art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 946 din 29.11.2017

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală, caracterul nelegal al măsurilor preventive privative de libertate trebuie să fie constatat explicit prin actele jurisdicționale prevăzute în cuprinsul acestuia. Hotărârea judecătorească de achitare, prin ea însăși, nu poate constitui temei al stabilirii caracterului nelegal al măsurii privative de libertate.

Decizia nr. 25/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, în Dosarul nr. 27.155/3/2013* (3.289/2014), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept "dacă acțiunile enumerate în art. 9 lit. b și c din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infracțiunii unice de evaziune fiscală, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 28.11.2017

Stabilește că acțiunile și inacțiunile enunțate în art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care se referă la aceeași societate comercială, reprezintă variante alternative de săvârșire a faptei, constituind o infracțiune unică de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Decizia nr. 17/2017 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 27.11.2017

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac în materia contenciosului administrativ, împotriva hotărârilor pronunțate în această materie poate fi exercitată numai calea de atac a recursului, cu excepția cazului prevăzut de dispozițiile art. 25 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia nr. 53/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava - Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 22.11.2017

Dispozițiile art. 5 pct. IV lit. c), art. 44 lit. n) din Legea nr. 76/2002, raportate la dispozițiile art. 34 și art. 36 din Legea nr. 393/2004, se interpretează în sensul că indemnizația de șomaj poate fi cumulată cu indemnizația de ședință de către consilierii locali.

Decizia nr. 14/2017 privind examinarea Sesizării nr. 3/10.228/C din data de 31 mai 2017 a Colegiului de conducere al Curții de Apel București vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Legea nr. 254/2013), ICCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 20.11.2017

În interpretarea dispozițiilor art. 56 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul penitenciarului a cărui administrație a dispus măsuri pretins a fi îngrădit exercitarea drepturilor persoanei condamnate este competent să soluționeze pe fond plângerea formulată, chiar dacă ulterior aceasta a fost transferată definitiv sau temporar.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua