Treceți la conținutul principal

Datele personale si due diligence

Photo by Wenni Zhou on Unsplash
În operațiunile de due diligence, necesare mai ales în cadrul procedurilor de fuziuni și achiziții, se va pune și problema prelucrării datelor personale.

În primul rând operatorul datelor va trebui să evalueze el însuși ce fel de date este nevoie să pună la dispoziție. În ce privește personalul există un interes legitim să comunice datele personale ale persoanelor din conducerea firmei către cei care realizează evaluarea în cadrul operațiuniid e due diligence. Însă, pentru restul personalului, datele pot fi prezentate sub forma statistică, sau anonimizate, deoarece nu poate fi prezentat un inetres legitim pentru a prezenta datele fiecărui angajat în parte.

În ce privește clienții, mai ales în afacerile B2C, datele pot fi prezentate de asemenea anonimizat, deoarece nu poate fi invocat un inetres legitim pentru dezvăluirea datelor personale privind clienții, importanți fiind numai indicatorii economici care pot fi extrași în legătură cu clienții.

Contractele vor fi prezentate cu datele personale anonimizate.

De câte ori va fi totuși nevoie să fie dezvăluite date personale, atunci se vor lua măsurile obișbuite de securitate, prin limitarea accesului la anumite persoane, încheierea de acorduri care să prevadă obligații pentru cel care primește datele să asigure securitatea acestora.

În cazul în care va fi cazul de dezvăluit date sensibile (medicale, orientare sexuală, convingeri religiaose și altele asemenea) acestea nu vor putea fi transmise decât în baza unui consimțământ din partea persoanelor vizate (persoanele ale căror date personale sunt transmise).

Intotdeauna este nevoie ca persoanele vizate să fie informate asupra modului în care sunt utilizate datele personale. Aceasta obligație este însă în contradicție cu interesul de a menține o anumită discreție asupra operațiunilor de fuziuni și achiziții. De aceea, este recomandat ca atunci când se solictă un consimâîmânt privind prelucrarea datelor să se insereze printre scopurile prelucrării datelor și acela al prelucrării în cadrul operațiunilor de fuziuni și achiziții, o informare prelabilă și generală putând fi considerată suficientă.

Dacă se folosește pentru trasnmiterea informațiilor o cameră virtuală de date (Virtual Data Room) trebuie ca entitatea care oferă acest serviciu să încheie un acord prin care să ofere toate garanțiile de securitate necesare, precum și să respecte drepturile persoanelor în legătură cu datele personale.

Lucrurile devin mai complicate dacă datele trebuie transferate în afara Spațiului Economic European. În acest caz două soluții pot fi implementate:

1. Să fie încheiat un contract conform contractului model adoptat de Comisia Europeană cu clauze standard,
2. Dacă e vorba de Statele Unite se pot transfera date către entitățile care sunt înregistrate în cadrul programului Privacy Shield.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua