Treceți la conținutul principal

Sermnal 14.05.2018 - Mai scapam de amenzi

Photo by pina messina on Unsplash

Decizia nr. 4/2018 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituție publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenției", Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 07.05.2018Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, stabilește că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prinLegea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare:

- în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator și de subiect activ al contravenției constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;

- dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun.Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, din 26.04.2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP, Ordinul nr. 1938/4735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice,Art. 6. -

(1) Îndrumarea și asistența în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central constau în următoarele:

a) îndrumarea și asistența cu privire la modul de completare a declarației unice pe suport hârtie sau în formă electronică;

b) îndrumarea și asistența cu privire la înregistrarea în "Spațiul privat virtual", potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică;

c) îndrumarea și asistența pentru transmiterea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

(2) În cazul în care persoana care solicită îndrumare și asistență privind înregistrarea în "Spațiul privat virtual" optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghișeu, atunci persoana desemnată din cadrul organului fiscal local sau persoana din cadrul organului fiscal central, dacă este prezentă, efectuează identificarea fizică a solicitantului fără a mai fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit art. 20 alin. (6) din procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

(3) În vederea aprobării înregistrării în "Spațiul privat virtual" a persoanelor care optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghișeu, organul fiscal local accesează aplicația Aprobare înrolare persoane fizice și juridice de pe portalul Extranet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Pentru accesarea portalului Extranet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală organul fiscal local trebuie să dețină un echipament compatibil și o conexiune în rețeaua extranet a Ministerului Finanțelor Publice - ExtranetMFP.

(4) În cazul în care contribuabilul a primit îndrumare și asistență pentru completarea declarației unice pe suport hârtie, aceasta va fi înregistrată de organul fiscal local în registrul special pus la dispoziție de organul fiscal central împreună cu plaja de numere aferentă. Declarațiile se predau persoanei/persoanelor din cadrul organului fiscal central stabilite potrivit art. 5 alin. (1), pe baza unui borderou de predare-primire. Data depunerii declarației unice pe suport hârtie este data înregistrării în registrul special pus la dispoziție de organul fiscal central.

(5) Declarațiile unice primite de persoana/persoanele din cadrul organului fiscal central sunt predate compartimentului responsabil din cadrul organul fiscal central, în vederea prelucrării.

(6) Declarația unică se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.Sentința nr. 166/2016 privind Ședința publică de la 9 noiembrie 2016, Curtea de Apel Brașov, Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 10.05.2018Dispune anularea parțială a Ordinului comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora, emis de pârâții Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în sensul înlăturării sintagmei "grupa de vârstă 0-7 ani" din cadrul prevederilor "Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0-7 ani care prezintă probleme deosebite de alimentație și administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale" din secțiunea a V-a - Afectări ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv metabolic și endocrin, lit. c) alin. 4 din anexa nr. 2 la ordinul sus-menționat.Decizia nr. 102/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum și a sintagmei "care nu a împlinit 16 ani" din cuprinsul dispozițiilor art. 505 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea Constituțională, Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 10.05.2018Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Marius-Iulian Druțu în Dosarul nr. 22.750/245/2016/a1 al Judecătoriei Iași - Secția penală și constată că dispozițiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum și sintagma "care nu a împlinit 16 ani " din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură sunt neconstituționale.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua