Treceți la conținutul principal

Semnal 19.07.18 - Dividende trimestriale și farmacii on-line


Photo by 五玄土 ORIENTO 王杉 on Unsplash
Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen  , Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 13 iulie 2018.

Legea nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi , Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 12 iulie 2018.prin această lege se instituie posibilitatea de a se plăti dividende trimestrial. Regularizarea s eva face anual pe baza situațiilor financiare anuale, diferentele urmand a fi platite in termen de 60 de zile de la aprobarea situatiilor. Prin diferente se înțelege și sumele ce sunt de restituit de către asociați.

Legea nr. 160/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 11 iulie 2018.

Reglementează activitatea „farmaciilor on-line”. Se pot vinde astfel numai medicamente care nu necesită prescripție. Farmaciile care intenționează să desfășoare această activitate trebuie să notifice Ministerul Sănătăți.i Notificarea să conţină denumirea societăţii, adresa unităţii farmaceutice de unde sunt livrate medicamentele, adresa site-ului unităţii farmaceutice prin intermediului căruia se face vânzarea, numele farmacistului responsabil de vânzarea şi eliberarea prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se acordă fără prescripţie medicală, data începerii activităţii. Datele vor fi înscrise ca menţiune pe autorizaţia de funcţionare a unităţii farmaceutice. 

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 13 iulie 2018, Legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

Biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă. 

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15,18 lei.

Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional. 

Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanţă este de 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici cu capital de stat vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanţă numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile legii, pentru un salariat.

Indexarea biletelor de valoare se face prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului de resort.

Decizia nr. 133/2018 privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 13 iulie 2018

Plângerile se vor putea face și electronic.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…