Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din august, 2018

Semnal 29.08.18

Photo by Muneeb Syed on Unsplash Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 23 august 2018. Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier se face în baza unei documentaţii care cuprinde:      a) solicitarea proprietarului, în cazul terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi al terenurilor proprietate privată, respectiv a administratorilor prevăzuţi de lege, în cazul terenurilor forestiere proprietate publică a statului; schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier necesare constituirii culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat, p

Semnal 17.08.18 - Modificări la Legea fondului funciar

Photo by  Matthew Miles  on  Unsplash Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, În vigoare de la 09 august 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 06 august 2018 1. La articolul 23, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:      " (2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori."      (21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori."      2. L

Semnal 10.08.18- Noi reguli în contenciosul administrativ și privind asociațiile de proprietari

Photo by Tyler Nix on Unsplash Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, În vigoare de la 02 august 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 30 iulie 2018. Art. 10. -    (1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.      (11) Cererile privind

Semnal 06.08.2018 - Legea privind protecția datelor și noutăți privind transmiterea dreptului de proprietate

Photo by Aaron Burden on Unsplash Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), În vigoare de la 31 iulie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 26 iulie 2018. Având în vedere că Regulamentul general privind protecția datelor lasă statelor membre dreptul de a emite reglementări interne raportat la câtva domenii legate de protecția datelor, iată că Parlamentul României a emis o astfel de lege. Ce aduce aceasta nou. În primul rând se dă o definiție largă îndeplinirii unor sarcini de interes public, fiind incluse activităţi ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale org