Treceți la conținutul principal

Aplicare practică GDPR. Din Germania

Photo by Clay Banks on Unsplash

Aplicare practică GDPR. Din Germania

Cum nu a trecut mult timp de la intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) orice decizie de jurisprudență din Europa legată de acesta atrage, inevitabil, atenția.
Curtea Regională din Frankfurt (cazul 16U193/17 s-a pronunțat într-o cerere privind dreptul de ștergere al unei persoane față de un motor de căutare.
În concret o persoană dorea să fie eliminat dinte rezultatele oferite de căutarea după numele său link-ul către un articol de presă unde se făceau referiri la starea sa de sănătate.
Hotărârea este interesantă pentru că cererea a fost respinsă, instanța germană aducând niște argumente „creatoare”, pentru această soluție.
Instanța germană apreciază că este competentă să judece cazul (motorul de căutare nu este stabilit în Europa) apreciind că este vorba de un serviciu oferit pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, arată că articolul pune probleme din perspectiva prelucrării datelor personale, mai ales că datele privind sănătatea sunt date sensibile.
Totuși, instanța germană arată că  serviciul de motor de căutare are datoria să șteargă din rezultatele oferite de serviciul său cel link numai dacă este evident și clar că este implicată o încălcare a regulilor privind datelor personale. Dar, în opinia instanței germane, demersul publicist este prezumat a fi legitim, deci nu este evidentă și clară încălcarea drepturilor.
Hotărârea instanței ridică probleme pentru că Regulamentul general privind protecția datelor nu prevede vreo condiție ca încălcarea să fie „evidentă și clară” pentru a opera dreptul de care ștergerea datelor, această condiție fiind creată de către instanța germană.
Probabil că va trece ceva timp până se va ajunge la o aplicare unitară a Regulamentului.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…