Treceți la conținutul principal

Semnal 25.09.18 - Tratamentul contabil pentru dividendul anticipat

photo by rawpixel, unsplash
Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor, În vigoare de la 18 septembrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 18 septembrie 2018.
 (23) Se pot recepţiona ca fiind terminate loturi, secţiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizaţia de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuţie diferite, în situaţia în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinaţiei lor.
Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile, În vigoare de la 17 septembrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 17 septembrie 2018.
 După subsecţiunea 4.13.5. "Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile" se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 4.13.6. "Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar", cu următorul cuprins: 
   " 4.13.6. Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar 
   4231. - Entităţile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul»). 
   4232. - Dividendele repartizate conform pct. 4231 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»)." 
   2. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduce contul 463 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar" (A). 
   3. La capitolul 16 "Funcţiunea conturilor" se introduce funcţiunea contului 463 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar", cu următorul cuprins: 
   " Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» 
    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale. 
    Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont de activ. 
    În debitul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează: 
   - suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar (456). 
    În creditul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează: 
   - suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor anuale (457); 
   - sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531). Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului financiar." 
   4. După punctul 601 se introduce un nou punct, punctul 602, cu următorul cuprins: 
   " 602. -   (1) Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende. 
   (2) Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative." 
   Art. II. -   Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
   1. După punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins: 
   " 91. -   (1) Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende întocmesc situaţii financiare interimare formate din situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende. 
   (2) Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative." 
   2. După punctul 173 se introduc două noi puncte, punctele 1731 şi 1732, cu următorul cuprins: 
   " 1731. - Entităţile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul»). 
   1732. - Dividendele repartizate conform pct. 1731 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plătit» = 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»)." 
   3. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se introduce contul 463 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar" (A). 
   4. La capitolul 11 se introduce funcţiunea contului 463 "Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar", cu următorul cuprins: 
   " Contul 463 
    Cu ajutorul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar, şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale. 
    Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont de activ. 
    În debitul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar. 
    În creditul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor anuale, precum şi sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii. 
    Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului financiar." 
   Art. III. -   (1) Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar. 
   (2) În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 
   (3) Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entităţii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 
   (4) Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii. 
   Art. IV. -   (1) Situaţiile financiare interimare se întocmesc în limba română şi în moneda naţională. 
   (2) Situaţiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: 
   - numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar; 
   - calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România); 
   - numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. 
   Art. V. -   Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.    
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor , În vigoare de la 17 septembrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 17 septembrie 2018
Ordonanța introduce și veniturile din proprietate intelectuală printre cele de care se ține cont la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…