Treceți la conținutul principal

Semnal 05.11.2018 - Înalta Curte are o abordare înțelegătoare față de consumatorii de etnobotanice


Photo by Anita Austvika on Unsplash
Decizia nr. 10/2018 privind examinarea sesizării prin care Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept , În vigoare de la 24 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 24 octombrie 2018.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 stabileşte că: 

    Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie o operaţiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 şi intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din acelaşi act normativ în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activităţi de import, export ori intermediere de produse. 

    Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operaţiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 şi nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Curtea de Apel Braşov - Sentinţă civilă nr. 113/2016 din 11 iulie 2018, Sentinţa nr. 113/2016 , În vigoare de la 23 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 23 octombrie 2018,

Anulează în parte Ordinul nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în privinţa pct. 36, 48 şi 53. 

Dincolo de dispoziția seacă a instanței este o mare victorie în fața sistemului birocratizat și ineficient al cărții funciare. În fapt s-a dispus că la conversia cărților funciare în format electronic se vor aplica regulile primei înscrieri în cartea funciară. În contradicție cu practica ANCPI care solicita de fapt să se preia cărțile funciare vechi, cu actualizarea coordonatelor, acolo unde existau cărți funciare (Ardeal). Desigur această situație punea mari probleme de corelare între situația actuală și datele din vechile cărți funciare. Soluția aplicării regulilor de la prima înscriere e mai facilă pentru solicitanții înscrierii unor drepturi reale.

Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, În vigoare de la 16 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 16 octombrie 2018

Dispozițiile privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie 2020. În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători. 

În cauzele penale, dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică la judecarea apelurilor în cauzele care au fost înregistrate în primă instanţă începând cu 1 ianuarie 2020. Apelurile formulate în cauzele penale înregistrate în primă instanţă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, se judecă în complet format din 2 judecători. 

Ordinul nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii  În vigoare de la 22 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 22 octombrie 2018.

Ordinul nr. 692/2018 privind aprobarea definirii categoriei "client protejat" , În vigoare de la 19 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 19 octombrie 2018.

" Sunt clienţi protejaţi toţi clienţii casnici racordaţi la o reţea de distribuţie a gazelor naturale, precum şi următoarele categorii de clienţi finali: 

   a) întreprinderile mici şi mijlocii, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale; 

   b) prestatorii de servicii sociale esenţiale care au legătură cu asistenţa medicală, asistenţa socială esenţială, de urgenţă, de securitate, cu educaţia sau cu administraţia publică, racordate la reţelele de distribuţie sau la Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale; 

   c) producătorii de energie termică, care nu pot funcţiona cu alţi combustibili decât gazele naturale şi care furnizează energie termică clienţilor casnici, întreprinderilor mici sau mijlocii şi/sau prestatorilor de servicii de asistenţă medicală, asistenţă socială esenţială, de urgenţă, de securitate sau prestatorii de servicii care au legătură cu educaţia sau cu administraţia publică." 

  Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobile, din 02.10.2018, În vigoare de la 18 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 18 octombrie 2018. Aprobat prin ordinul nr. 946/2018

   Art. 13. -   (1) În vederea obţinerii certificatului de atestare, persoanele juridice au obligaţia de a depune la APMR o documentaţie, care trebuie să cuprindă următoarele: 

   a) cererea de atestare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4; 

   b) declaraţie notarială sau declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice sau împuternicitului acestuia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obţinerii certificatului de atestare sunt conforme cu originalul; 

   c) copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească irevocabilă privind înregistrarea persoanei juridice, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al acesteia; 

   d) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al persoanei juridice; 

   e) situaţia asigurării cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru activitatea de fabricare a mobilei, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al persoanei juridice, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, şi copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidenţă al persoanei juridice respective şi copie a registrului din care să rezulte angajarea personalului de specialitate; 

   f) copie de pe diplomele de absolvire/licenţă ale personalului de specialitate cu studii medii sau superioare, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al persoanei juridice; 

   g) situaţia asigurării cu utilaje specifice activităţii de fabricarea mobilei, certificată sub semnătură şi ştampilă de reprezentantul legal al acesteia, aflate în proprietate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;  
   h) declaraţie pe propria răspundere a administratorului cu privire la volumul mediu anual de lemn fasonat prelucrat în instalaţii proprii în ultimii 3 ani conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul regulament; 

   i) calculul capacităţii anuale de prelucrare a lemnului fasonat, cu luarea în considerare a criteriilor de atestare prevăzute la art. 15; 

   j) cazierul judiciar pentru administratorul persoanei juridice, din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru fapte privind activitatea profesională specifică sectorului; 

   k) documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3); 

   l) certificat constatator de la registrul comerţului - format extins.  

   m) nomenclatorul de produse realizate şi imagini ale acestora; 

   (2) Personalul de specialitate angajat în cadrul persoanelor juridice poate fi: tâmplar, maistru, tehnician, subinginer, inginer în domeniul prelucrărilor fizico-mecanice ale lemnului. 

   (3) În cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul prelucrărilor fizico-mecanice ale lemnului care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul persoanei juridice care solicită atestarea nu mai este necesară copia contractului individual de muncă. 

   (4) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (2) poate fi angajat în cadrul a cel mult două persoane juridice atestate pentru activitatea din domeniul industriei mobilei.

Regulamentul este vădit necorelat cu legislația în vigoare. Oare cei de la Ministerul Apelor și Pădurilor să nu fi auzit că nu mai există judecător delegat?

Instrucţiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, din 24.09.2018 , În vigoare de la 17 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 17 octombrie 2018. Aprobat prin Ordinul nr. 2346/2018.

Ordinul nr. 1179/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, În vigoare de la 19 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 19 octombrie 2018.

Decizia nr. 161/2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigaţiilor , În vigoare de la 23 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 23 octombrie 2018.


Decizia nr. 15/2018 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind stabilirea instanţei competente să soluţioneze cererile formulate de condamnaţi în timpul executării pedepsei în situaţia în care, la momentul formulării acestora, persoana condamnată se află tranzitoriu în alt loc de deţinere decât cel stabilit pentru executarea pedepsei, conform art. 11 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, În vigoare de la 22 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 22 octombrie 2018.

Instanţa competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele condamnate în cursul executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere la data formulării cererii, indiferent dacă locul de deţinere este reprezentat de penitenciarul stabilit iniţial sau de penitenciarul stabilit prin transferarea definitivă ori temporară a persoanei condamnate. 

Decizia nr. 17/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava privind interpretarea dispoziţiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) şi (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă necompetenţa materială procesuală a secţiei/completului specializat este o excepţie de ordine publică sau privată, În vigoare de la 16 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 16 octombrie 2018.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) şi (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi ale art. 35 alin. (2) şi art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, necompetenţa materială procesuală a secţiei/completului specializat este de ordine publică. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…