Treceți la conținutul principal

Consiliul concurentei. Regulament privind sanctiunile


Prin Ordinul nr. 407/2019 Consiliul Concurentei a aprobat un nou regulament privind aplicarea sanctiunilor contraventionale. Cum acestea sunt mari, e bine sa aruncati un ochi.

CAPITOLUL IConstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 de către inspectorii de concurenţă 

   Art. 1. -   (1) Inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor debutanţi, constată şi aplică sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. d) şi e) din Legea nr. 21/1996. 
   (2) Inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor debutanţi, constată şi aplică sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014. 
   (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu excepţia art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. 
   (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001. 

   Art. 2. -   Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 1 şi aplicarea sancţiunilor revin inspectorilor de concurenţă, care întocmesc în acest sens un proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. 

   Art. 3. -   (1) Procesul-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor va fi redactat cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. 
   (2) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorii de concurenţă şi de reprezentantul legal al contravenientului şi se înregistrează la sediul contravenientului şi în registrul special de procese-verbale al Consiliului Concurenţei. 
   (3) În momentul încheierii procesului-verbal, inspectorii de concurenţă sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul actului de constatare şi sancţionare. Eventualele obiecţii vor fi consemnate la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. 
   (4) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, inspectorii de concurenţă vor face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor. 
   (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurenţă. 
   (6) În lipsa unui martor, inspectorii de concurenţă vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. 

   Art. 4. -   (1) Un exemplar al procesului-verbal se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deşi este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult două luni de la data încheierii lui. 
   (2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei constituie titlu de creanţă şi înştiinţare de plată. 
   (3) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu confirmare de primire, şi, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul/domiciliul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

CAPITOLUL IIConstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 de către comisiile Consiliului Concurenţei 

   Art. 5. -   (1) Comisiile Consiliului Concurenţei constată şi aplică sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541 şi art. 55 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 21/1996 şi aplică art. 58 şi 59 din acelaşi act normativ. 
   (2) Comisiile din cadrul Consiliului Concurenţei constată şi aplică sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. a) - c) din Legea nr. 21/1996 în caz de delegare a atribuţiilor Plenului către o astfel de comisie, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din. acelaşi act normativ. 
   (3) Comisiile Consiliului Concurenţei sunt desemnate, pentru fiecare caz în parte, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. 
   (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către comisiile Consiliului Concurenţei se realizează prin decizii. 

   Art. 6. -   (1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. a) -c), art. 541 şi art. 55 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 21/1996, precum şi în situaţia aplicării art. 58 şi 59 din acelaşi act normativ, inspectorii de concurenţă vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic şi aprobată de directorul general, cuprinzând prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, propunerea de sancţionare a făptuitorului şi punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta sa. 
   (2) Comisia va analiza situaţia, iar, în cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzii aplicate sau al amenzii maxime, după caz. 

   Art. 7. -   (1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigaţie care va fi înaintat comisiei căreia i-au fost delegate atribuţii, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) din Legea nr. 21/1996, va cuprinde prezentarea situaţiei de fapt şi de drept şi propunerea de sancţionare. Vor fi transmise comisiei şi eventualele observaţii formulate de părţile investigate, putând fi organizate audieri potrivit prevederilor art. 44 şi 45 din Legea nr. 21/1996. 
   (2) Comisia va analiza situaţia, iar în cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzii aplicate. 
   (3) În situaţia în care Comisia va hotărî asupra posibilei aplicări a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 21/1996 în cazul analizat, va face o menţiune expresă în decizia sa, iar în cazul neîndeplinirii măsurilor dispuse, va proceda potrivit prevederilor art. 10 la emiterea unei decizii prin care va stabili diferenţa de amendă ce trebuie achitată de contravenient. 

   Art. 8. -   (1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurenţă vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic şi aprobată de directorul general, cuprinzând prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, propunerea de sancţionare şi punctul de vedere al autorităţii sau instituţiei administraţiei publice centrale ori locale cu privire la fapta sa. 
   (2) Comisia va analiza situaţia, iar, în cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzii aplicate. 
   (3) Decizia poate cuprinde stabilirea unui nou termen pentru autorităţile sau instituţiile administraţiei publice centrale sau locale, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996. 

   Art. 9. -   (1) În situaţia aplicării prevederilor art. 54 alin. (2) sau ale art. 59 din Legea nr. 21/1996, inspectorii de concurenţă vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic şi aprobată de directorul general, cuprinzând prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii şi punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa. 
   (2) Comisia va analiza situaţia, iar în cazul constatării incidenţei art. 54 alin. (2) sau art. 59 din Legea nr. 21/1996 se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzilor cominatorii şi data de la care acestea încep să curgă. 
   (3) La încetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau în cazul în care fapta nu încetează, dar se apreciază că nu mai este necesară menţinerea acestei măsuri, inspectorii de concurenţă vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic şi aprobată de directorul general, cuprinzând prezentarea situaţiei de fapt şi propunerea de încetare a aplicării amenzilor cominatorii. 
   (4) Comisia va analiza situaţia şi va emite o decizie prin care va constata încetarea aplicării amenzilor cominatorii şi care va conţine numărul de zile pentru care s-au aplicat amenzile cominatorii, cuantumul pe zi de întârziere, precum şi cuantumul total al acestora. 

   Art. 10. -   (1) În situaţia aplicării art. 58 din Legea nr. 21/1996, dacă decizia, ale cărei măsuri nu au fost respectate, a fost luată de către o comisie a Consiliului Concurenţei, inspectorii de concurenţă vor înainta acesteia sau, după caz, unei noi comisii desemnate în acest scop o notă avizată de superiorul ierarhic şi aprobată de directorul general, cu prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, punctul de vedere al contravenientului şi propunerea de aplicare a maximului amenzii prevăzute de Legea nr. 21/1996. 
   (2) Comisia Consiliului Concurenţei va analiza situaţia, iar, în cazul constatării incidenţei art. 58 din Legea nr. 21/1996, va putea dispune aplicarea amenzii maxime prevăzute la art. 55 sau 56 din acelaşi act normativ şi obligarea contravenientului la plata diferenţei de amendă, fiind emisă o decizie în acest sens. 

   Art. 11. -   Decizia Comisiei Consiliului Concurenţei prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale, indicarea dispoziţiei legale încălcate, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicată şi modalitatea de individualizare a acesteia, precum şi termenul şi modalitatea de plată, termenul de contestare şi instanţa competentă să soluţioneze contestaţia. 

CAPITOLUL IIIConstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 de către Plenul Consiliului Concurenţei 

   Art. 12. -   (1) Plenul Consiliului Concurenţei constată şi aplică sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541, art. 55 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 şi aplică art. 58 sau 59 în condiţiile art. 60 alin. (4) din acelaşi act normativ. 
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Plenul Consiliului Concurenţei se realizează prin decizii. 
   (3) În cazul în care Plenul Consiliului Concurenţei constată şi aplică sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. a) -c), art. 54, art. 541 şi art. 55 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 21/1996 şi aplică art. 58 şi 59 din acelaşi act normativ la cererea motivată a cel puţin unui membru al comisiei desemnate potrivit art. 5 alin. (3) formulată în cazurile cu grad de dificultate ridicat, prevederile art. 6 şi 8-11 se aplică corespunzător. 

   Art. 13. -   (1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 21/1996, raportul de investigaţie care va fi înaintat Plenului Consiliului Concurenţei va cuprinde prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, precum şi propunerea de sancţionare. Vor fi transmise Plenului Consiliului Concurenţei şi eventualele observaţii formulate de părţile investigate, putând fi organizate audieri potrivit prevederilor art. 44 şi 45 din Legea nr. 21/1996. 
   (2) Plenul Consiliului Concurenţei va analiza situaţia, iar, în cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), se va pronunţa stabilind cuantumul amenzii aplicate, fiind emisă o decizie în acest sens. 
   (3) În situaţia în care Plenul va hotărî asupra posibilei aplicări a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 21/1996 în cazul analizat, va face o menţiune expresă în decizia sa, iar, în cazul neîndeplinirii măsurilor dispuse, va proceda potrivit prevederilor art. 14 la emiterea unei decizii prin care va stabili diferenţa de amendă ce trebuie achitată de contravenient. 

   Art. 14. -   (1) În situaţia aplicării art. 58 din Legea nr. 21/1996, dacă decizia, ale cărei măsuri nu au fost respectate, a fost luată de către Plenul Consiliului Concurenţei, inspectorii de concurenţă vor înainta acestuia o notă avizată de superiorul ierarhic şi aprobată de directorul general, cu prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, punctul de vedere al contravenientului şi propunerea de aplicare a maximului amenzii prevăzute de Legea nr. 21/1996. 
   (2) Plenul Consiliului Concurenţei va analiza situaţia, iar, în cazul constatării incidenţei art. 58 din Legea nr. 21/1996, va putea dispune aplicarea amenzii maxime prevăzute la art. 55 sau 56 din acelaşi act normativ şi obligarea contravenientului la plata diferenţei de amendă, fiind emisă o decizie în acest sens. 

   Art. 15. -   Deciziile prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie de către Plenul Consiliului Concurenţei trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale, indicarea dispoziţiei legale încălcate, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, modalitatea de individualizare a amenzii şi cuantumul acesteia, termenul şi modalitatea de plată, termenul de contestare şi instanţa competentă să soluţioneze contestaţia. 

CAPITOLUL IVComunicarea deciziilor Consiliului Concurenţei şi executarea actelor cu caracter sancţionatoriu emise de Consiliul Concurenţei 

   Art. 16. -   (1) Deciziile adoptate în plen se semnează de către preşedinte, în numele Consiliului Concurenţei, iar deciziile adoptate în comisie se semnează de către membrii comisiei. Deciziile Consiliului Concurenţei se înmânează sau, după caz, se comunică în copie prin adresa semnată de preşedintele Consiliului Concurenţei sau înlocuitorul acestuia. 
   (2) Comunicarea deciziilor emise de Consiliul Concurenţei prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, prin fax sau prin e-mail, cu confirmare de primire, şi, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afişarea deciziei într-o formă confidenţializată la sediul/domiciliul contravenientului atunci când acesta se află în România. În situaţia în care comunicarea deciziei se realizează prin afişare, se întocmeşte proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. 
   (3) În cazul în care niciuna din modalităţile de comunicare prevăzute la alin. (2) nu a făcut posibilă comunicarea, aceasta se poate face prin publicitate. Publicitatea se realizează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ pe numele întreprinderii sancţionate, concomitent, la sediul Consiliului Concurenţei şi pe pagina de internet a acesteia, anunţul menţinându-se afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării şi considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afişării. 

   Art. 17. -   (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. 
   (2) Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. 

   Art. 18. -   (1) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia săvârşită, stabilită prin proces-verbal, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal. 
   (2) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia săvârşită sau al diferenţei până la amenda maximă, după caz, stabilită prin decizie, se achită de contravenient prin numerar, ordin de plată sau prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la unităţile Trezoreriei Statului, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. 
   (3) O copie a dovezii achitării amenzii, precum chitanţă, extras de cont, ordin de plată etc., se transmite prin poştă sau electronic, prin e-mail, Consiliului Concurenţei în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi ataşată dosarului cauzei. Pentru a verifica efectuarea plăţii, înscrisurile doveditoare trebuie să conţină: denumirea plătitorului şi CUI, numărul şi data documentului de plată, contul în care a fost virată amenda, suma plătită, titlul de creanţă în baza căruia a fost efectuată plata, respectiv numărul şi data deciziei/procesului-verbal. 

   Art. 19. -   Procesele-verbale de sancţionare contravenţională şi deciziile Consiliului Concurenţei prin care se stabilesc sancţiuni se comunică contravenienţilor şi, concomitent, se transmit către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru luarea lor în evidenţă şi începerea procedurilor de executare silită în cazul în care contravenientul nu face dovada achitării amenzii la data la care actul sancţionator a devenit titlu executoriu conform prevederilor art. 17. 

CAPITOLUL VCăile de atac 

   Art. 20. -   (1) Deciziile Plenului şi comisiilor Consiliului Concurenţei prin care se aplică amenzi contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 pot fi contestate în contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti. 
   (2) Contestarea deciziilor Consiliului Concurenţei date în aplicarea art. 8, 13, art. 25 alin. (5) lit. c), art. 46 şi 47 din Legea nr. 21/1996 nu suspendă de drept executarea, instanţa putând dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiţia plăţii unei cauţiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la creanţele bugetare. 

   Art. 21. -   Procesele-verbale prin care Consiliul Concurenţei aplică sancţiuni contravenţionale pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua