Treceți la conținutul principal

Proprietatea imobiliara și Codul administrativ

Despre Codul administrativ
Nu știu câte necesar era un Cod administrativ (OUG nr 57/2019) la noi, dar cand citești textul îți dai seama ca aproape nicăieri nu e vorba de drepturile cetățenilor, sau rar, când se aduce vorba de ele, sunt expediate prin referințe generale "în condițiile legii". Găsești doar portițe bizantine privind exercitarea nestingherita a puterii și conservare de privilegii. 
Pe mine ma interesează însă mai mult, în context, partea de proprietate imobiliara, și am găsit lucruri interesante. 
Se simplifică mult procedura prin care autoritățile publice locale pot declara un bun în domeniul public. Practic cu declarația secretarului acelei autorități și o hotărâre a consiliului local (județean), orice bun poate fi declarat parte a domeniului public. Intr-o țară în care drepturile de proprietate sunt departe de a fi clarificate, deși au trecut 30 de ani de la 1989, e o cale deschisă larg abuzului autorităților publice. A se citi art. 289 din acest Cod administrativ. Dacă aveți bunuri cu stat juridic neclar, fiți cu ochii în patru, urmează vremuri complicate. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…