Treceți la conținutul principal

Reguli noi privind zilierii

În ultima perioadă au fost aduse completări/modificări Legii nr. 52/2011

Nu pot fi prestate activități ca zilier mai mult de 90 de zile pe an pentru același beneficiar și mai mult de 120 de zile pe an cumulat pentru mai mulși beneficiari.
Nu pot fi prestate servicii la terți cu zilieri decțt dacă și aceștia se încadrează în obiectul de activitate pentru care pot fi utilizați zilieri.
Aceste limite nu se aplică în sectorul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber.
Acest sector primește o reglementare derogatorie privind modul de plată al taxelor, întocmirea registrului zilierilor (lunar), modul de stabilire a remunerației.

Este aduăgat și sectorul lucrărilor arheologice ca domeniu în care pot fi folosiți zilieri.
Și alte clase de activități sunt înscrise între cele ce pot folosi munca zilierilor:
hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare similare - clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia; 
facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane; 
activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311; 
activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312."

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…