Treceți la conținutul principal

Gunoi sau refurbishedDecizia din 4 iulie 2019 a Curții de Justiție a Uniunii Europene in Speța Tronex BV înaintată ca întrebare preliminară de la curțile din Olanda aduce niște lămuriri legate de distincția dintre produsele electronice refurbished și second hand si gunoi. Distincție importanta pentru ca gunoiul are o reglementare foarte strictă privind transportul și comercializarea. Câteva interpretări ale Curții rețin atenția. In primul rand se apreciază ca pentru a nu fi calificate gunoi produsele electronice trebuie comercializate cu scopul cert de a fi reutilizate, simpla posibilitate de reutilizate nefiind suficienta pentru a scăpa de calificarea de deșeu. Deci mare atenție cum este documentata certitudinea reutilizarii. În plus este reținut de Curte și raționamentul ca o data destinate categoriei de deșeu ele sunt considerate deșeu pe tot lanțul comercializării, indiferent dacă unul dintre comercianți ar putea justifica ca sunt destinate reutilizarii. O data comercializate ca fiind deseu, nu mai pot convertite la statul de electronice second-hand. O speță interesanta pentru cei implicați în acest gen de activitate. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…